دفتر برنامه ریزی پیام نور باغبهادران

اطلاع رسانی و تعامل با دانشجویان

کلاس نظریه های مشاوره و آسیب شناسی روانی1 آقای قاسمی در تاریخ های 29/7/91 و 6/8/91 برگزار نمی گردد و جبرانی روز اول در تاریخ 16/8/91 همان ساعات برگزار خواهد شد و جبرانی روز دوم متعاقباً اعلام می شود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم مهر 1391ساعت 15:35  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

به تغییر برنامه  دکتر هدایت پور  توجه فرمایید:

تاريخ

08-10

10-12

1391/08/08 دوشنبه

فيزيولوژي اعصاب وغدد

فيزيولوژي اعصاب وغدد

1391/08/22 دوشنبه

جمعيت وتنظيم خانواده - برادران

فيزيولوژي اعصاب وغدد

1391/09/06 دوشنبه

فيزيولوژي اعصاب وغدد

فيزيولوژي اعصاب وغدد

1391/09/20 دوشنبه

جمعيت وتنظيم خانواده - برادران

فيزيولوژي اعصاب وغدد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم مهر 1391ساعت 11:50  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

با توجه درخواست جمعی از دانشجویان درس روانشناسی رشد ۱ به اطلاع می رساند این درس در زمان حذف و اضافه در دو گروه خودخوان و عادی ارائه خواهد شد.

کلیه دانشجویان در صورت تمایل بایستی گروه خودخوان را حذف و  گروه عادی را اخذ نمایند.

(همچنین در مورد دروس حسابرسی و اقتصاد کلان  نیز اقدام مشابه انجام گردد)

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم مهر 1391ساعت 14:13  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد

نام گروه درسي

ساعت

ابراهيمي علي

تربيت بدني1 - برادران

07.30-09

باقري عليرضا

سيستم هاي خريد انبارداري و توزيع

08-10

صدرايي احمدرضا

کليات فلسفه - ورودي جديد

08-10

ضيايي محمدعلي

اصول حسابداري 2

08-10

ميربد

تجزيه وتحليل وطراحي سيستم

08-10

ابراهيمي علي

تربيت بدني2 - برادران

09-10.30

باقري عليرضا

مباني مديريت صنعتي

10-12

صدرايي احمدرضا

انديشه اسلامي 1- ماقبل 91

10-12

ضيايي محمدعلي

اصول حسابداري 2

10-12

ميربد

مباني واصول سازمان - ورودي جديد

10-12

صدرايي احمدرضا

انديشه اسلامي 1- ورودي جديد

13-15

ضيايي محمدعلي

اصول حسابداري 1

13-15

صدرايي احمدرضا

انديشه اسلامي 2

15-17

ضيايي محمدعلي

اصول حسابداري 1

15-17

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم مهر 1391ساعت 14:9  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد

نام گروه درسي

ساعت

خادمي تهمينه

توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

08-10

لساني

مديريت توليد

08-10

نجيمي سعيد

مديريت منابع انساني - بازرگاني

08-10

پاداش

مباني واصول راهنمايي ومشاوره - ورودي جديد

08-10

خادمي تهمينه

توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي

10-12

لساني

روابط صنعتي

10-12

نجيمي سعيد

مديريت بازاريابي

10-12

تيموري عبدالحسين

بررسي اقتصادي طرحي صنعتي

13-15

حکيمي

کاربرد کامپيوتر در روانشناسي گ 2

13-15

لساني

کار سنجي

13-15

تيموري عبدالحسين

بررسي اقتصادي طرحي صنعتي

15-17

حکيمي

کاربرد کامپيوتر در روانشناسي گ 2

15-17

لساني

کار سنجي

15-17

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم مهر 1391ساعت 14:8  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد

نام گروه درسي

ساعت

شيرين بخش سلوي

زبان تخصصي 1 - بازرگاني

08-10

نادم مسعود

اصول حسابداري 3

08-10

هاشمي مريم السادات

حقوق اساسي

08-10

سيديان سارا

مباني جامعه شناسي

10-12

نادم مسعود

اصول حسابداري 3

10-12

هاشمي مريم السادات

مباني مديريت بازرگاني

10-12

حکيمي

آمارتوصيفي

13-15

سوادکوهي

روانشناسي تجربي

13-15

نادم مسعود

حسابرسي

13-15

کلانتري

اقتصادخرد - ورودي جديد

13-15

حکيمي

آماراستنباطي

15-17

سوادکوهي

روانشناسي تجربي

15-17

نادم مسعود

حسابرسي

15-17

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم مهر 1391ساعت 14:7  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
عواطفي نژاد کنترل پروژه 08-10
نجارپور مونا متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي 08-10
عواطفي نژاد کنترل پروژه 10-12
نجارپور مونا متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي 10-12
حسن بيگي مسعود آمارواحتمالات 13-15
حکيمي کاربرد کامپيوتر در روانشناسي گ1 13-15
زماني محسن سمينارمسائل بازاريابي 13-15
حسن بيگي مسعود کنترل کيفيت آماري 15-17
حکيمي کاربرد کامپيوتر در روانشناسي گ1 15-17
نوراني روانشناسي اعتياد 15-17

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم مهر 1391ساعت 14:7  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد

نام گروه درسي

ساعت

شبان طاهري

مديريت مالي

08-10

ملکي الهام

بهره وري وتجزيه وتحليل آن درسازمان

08-10

نجارپور مونا

زبان خارجه - ماقبل 91

08-10

رحمتي

روان سنجي

10-12

شبان طاهري

مديريت مالي

10-12

ملکي الهام

بهره وري وتجزيه وتحليل دربخش صنعت

10-12

نجارپور مونا

زبان خارجه - ورودي جديد

10-12

ربيع

فارسي - ورودي جديد

13-15

شبان طاهري

کارورزي بازرگاني

13-15

ربيع

فارسي - ماقبل 91

15-17

شبان طاهري

کارورزي بازرگاني

15-17

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم مهر 1391ساعت 14:6  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
دکتر رضايي صديقه روانشناسي شخصيت (نظريه ها و مفاهيم ) 08-10
قاسمي نظام الدين نظريه هاي مشاوره وروان درماني 08-10
کياني صديقه کاربردآماردرمديريت بازرگاني 08-10
دکتر رضايي صديقه زبان تخصصي روانشناسي 2 10-12
قاسمي نظام الدين آسيب شناسي رواني 1 10-12
کياني صديقه کاربردآماردرمديريت بازرگاني 10-12
توکلي مديريت منابع انساني - صنعتي 15-17
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم مهر 1391ساعت 14:5  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام گروه درسي

ساعت

تربيت بدني1 - برادران

07.30-09

روش هاي تغييرواصلاح رفتار

08-10

سيستم هاي خريد انبارداري و توزيع

08-10

روانشناسي يادگيري

08-10

تاريخچه ومکاتب روانشناسي

08-10

تربيت بدني2 - برادران

09-10.30

مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي

10-12

مباني مديريت صنعتي

10-12

روانشناسي يادگيري

10-12

علم النفس ازديدگاه دانشمندان اسلامي

10-12

حسابداري صنعتي

13-15

فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها

13-15

حسابداري صنعتي

15-17

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم مهر 1391ساعت 14:4  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد

نام گروه درسي

ساعت

لساني

مديريت توليد

08-10

لساني

مديريت توليد

10-12

لساني

کار سنجي

13-15

لساني

سيستمهاي اطلاعاتي مديريت

15-17

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم مهر 1391ساعت 14:3  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
خانيان تحقيق در عمليات 08-10
صفري سولماز اقتصادکلان 08-10
عواطفي نژاد کنترل پروژه 08-10
خانيان تحقيق در عمليات 10-12
صفري سولماز ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي ) 10-12
عواطفي نژاد کنترل پروژه 10-12
جبل عاملي شيدا مقدمات روانشناسي سلامت 13-15
زماني محسن سمينارمسائل بازاريابي 13-15
جبل عاملي شيدا روانشناسي احساس وادراک 15-17
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم مهر 1391ساعت 14:2  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
حيدري رسول رياضيات پايه ومقدمات آمار2 08-10
حيدري رسول رياضيات پايه ومقدمات آمار2 10-12
جلايي زبان تخصصي مديريت صنعتي 13-15
حيدري رسول رياضيات پايه ومقدمات آمار1 13-15
حکيمي آماراستنباطي 13-15
سوادکوهي روانشناسي تجربي 13-15
جلايي زبان تخصصي اقتصادومديريت 15-17
حيدري رسول رياضيات پايه ومقدمات آمار1 15-17
حکيمي آماراستنباطي 15-17
سوادکوهي روانشناسي تجربي 15-17
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم مهر 1391ساعت 14:0  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
دکتر رضايي صديقه روانشناسي مرضي کودک 08-10
رحمتي پروژه روانشناسي گ 4 08-10
نجارپور مونا زبان تخصصي 2 - بازرگاني 08-10
دکتر رضايي صديقه سميناردرمسائل روانشناسي عمومي گ 1 10-12
رحمتي پروژه روانشناسي گ 4 10-12
نجارپور مونا متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي 10-12
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم مهر 1391ساعت 13:59  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
دکتر رضايي صديقه روانشناسي شخصيت (نظريه ها و مفاهيم ) 08-10
قاسمي نظام الدين نظريه هاي مشاوره وروان درماني 08-10
قاسمي نظام الدين نظريه هاي مشاوره وروان درماني 10-12
ناجي نيا محمدعلي روا نشناسي هوش و سنجش آن 13-15
صادقين محمود روانشناسي جنايي 15-17
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم مهر 1391ساعت 13:57  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

برنامه کلاسي : دکتر هدايت پور بهنود
تاريخ 08-10 10-12
1391/08/02 سه شنبه فيزيولوژي اعصاب وغدد فيزيولوژي اعصاب وغدد
1391/08/16 سه شنبه جمعيت وتنظيم خانواده - برادران فيزيولوژي اعصاب وغدد
1391/09/07 سه شنبه فيزيولوژي اعصاب وغدد فيزيولوژي اعصاب وغدد
1391/09/28 سه شنبه جمعيت وتنظيم خانواده - برادران فيزيولوژي اعصاب وغدد
برنامه کلاسي : صفري سولماز 
تاريخ 08-10 10-12
1391/07/15 شنبه   ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي )
1391/07/25 سه شنبه اقتصادکلان ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي )
1391/08/16 سه شنبه اقتصادکلان ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي )
1391/08/23 سه شنبه اقتصادکلان ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي )
1391/09/07 سه شنبه اقتصادکلان ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي )
1391/09/14 سه شنبه اقتصادکلان ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي )
1391/09/21 سه شنبه اقتصادکلان  
برنامه کلاسي : نوراني 
تاريخ 13-15 15-17
1391/08/02 سه شنبه   روانشناسي اعتياد
1391/08/16 سه شنبه جمعيت وتنظيم خانواده - خواهران روانشناسي اعتياد
1391/08/30 سه شنبه   روانشناسي اعتياد
1391/09/14 سه شنبه   روانشناسي اعتياد
1391/09/21 سه شنبه جمعيت وتنظيم خانواده - خواهران روانشناسي اعتياد
1391/10/05 سه شنبه   روانشناسي اعتياد
برنامه کلاسي : توکلي 
تاريخ 13-15 15-17
1391/07/29 شنبه   مديريت منابع انساني - صنعتي
1391/08/20 شنبه مديريت منابع انساني - صنعتي مديريت منابع انساني - صنعتي
1391/08/27 شنبه   مديريت منابع انساني - صنعتي
1391/09/11 شنبه مديريت منابع انساني - صنعتي مديريت منابع انساني - صنعتي
1391/09/18 شنبه   مديريت منابع انساني - صنعتي
1391/10/02 شنبه مديريت منابع انساني - صنعتي مديريت منابع انساني - صنعتي
برنامه کلاسي : لساني 131 اول 91-92
تاريخ 13-15 15-17
1391/07/26 چهارشنبه کار سنجي سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
1391/08/03 چهارشنبه کار سنجي کار سنجي
1391/08/17 چهارشنبه کار سنجي سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
1391/08/24 چهارشنبه کار سنجي سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
1391/09/08 چهارشنبه کار سنجي سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
1391/09/15 چهارشنبه کار سنجي کار سنجي
1391/09/22 چهارشنبه کار سنجي سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
1391/09/29 چهارشنبه کار سنجي سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
1391/10/06 چهارشنبه کار سنجي `

 

برنامه کلاسي : شبان طاهري 
تاريخ 08-10 10-12 13-15
1391/08/07 یک شنبه تجارت الکترونيک 1 تجارت الکترونيک 2 تجارت الکترونيک 2
1391/08/14 یک شنبه مديريت مالي تجارت الکترونيک 2 تجارت الکترونيک 2
1391/08/21 یک شنبه مديريت مالي مديريت مالي
1391/08/28 یک شنبه مديريت مالي تجارت الکترونيک 2 تجارت الکترونيک 2
1391/09/02 پنج شنبه تجارت الکترونيک 1 تجارت الکترونيک 2 تجارت الکترونيک 2
1391/09/09 پنج شنبه تجارت الکترونيک 1 تجارت الکترونيک 2 تجارت الکترونيک 2
1391/09/12 یک شنبه مديريت مالي مديريت مالي
1391/09/19 یک شنبه مديريت مالي تجارت الکترونيک 2 تجارت الکترونيک 2
1391/09/23 پنج شنبه تجارت الکترونيک 1 تجارت الکترونيک 2 تجارت الکترونيک 2
1391/09/26 یک شنبه مديريت مالي مديريت مالي
1391/10/03 یک شنبه تجارت الکترونيک 1 تجارت الکترونيک 2 تجارت الکترونيک 2
1391/10/07 پنج شنبه تجارت الکترونيک 1 تجارت الکترونيک 2 تجارت الکترونيک 2

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم مهر 1391ساعت 13:59  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

به اطلاع کلیه دانشجویانی که در درس کاربرد آمار در مدیریت صنعتی را اخذ نموده اند می رساند:

این درس به حد نصاب نرسیده و ساعات برگزاری کلاسی آن حذف گردیده است.

این دسته از دانشجویان می توانند از ساعات اعلام شده برای رشته بازرگانی استفاده نمایند.

ضمناً اگر در حذف و اضافه تعداد افزایش یابد این کلاس مجدداً دایر خواهد شد.

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم مهر 1391ساعت 8:31  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

 

با توجه به اینکه دروس حسابرسی و اقتصاد کلان از وضعیت خودخوان خارج شده و برای آن کلاس تشکیل می گردد لازم است در زمان حذف و اضافه دروس مذکور از انتخاب واحد دانشجو حذف شده و مجددا گروه عادی همان درس اخذ گردد.  (اقدام لازم توسط دانشجو انجام گردد) 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم مهر 1391ساعت 14:4  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

 

برنامه کلاس توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
خادمي تهمينه
1391/08/03  چهارشنبه  08-10
1391/08/03  چهارشنبه  10-12
1391/08/24  چهارشنبه  08-10
1391/09/15  چهارشنبه  08-10
1391/09/15  چهارشنبه  10-12
1391/09/29  چهارشنبه  08-10

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم مهر 1391ساعت 12:20  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

 

اولین جلسه کارورزی مدیریت صنعتی - خانم خادمی ۱۲/۷/۹۱ ساعت ۹ صبح

کلاس تجارت الکترونیک ۱ و ۲ آقای دشتی تشکیل نمی گردد و ساعات مربوط به این دو درس با مدرسان دیگر متعاقبا اعلام خواهد شد.

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم مهر 1391ساعت 7:50  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

 

گروه ۱ روانشناسی خانم دکتر رضایی : (اسکندری منیره-آقایی سمیه-راکی زهرا-صادقی مهناز-قرقانی فتانه-بندانی صدیقه-شاملی سارا)    مراجعه به استاد در مواقع حضور و ساعات مربوط به پروژه

گروه ۲روانشناسی خانم پاداش : (احمدی مهدیه-ضیاالملکی سارا-طلوعی نیا نسرین- غلامی مرضیه- محققیان فهیمه)   اولین جلسه ۱۲/۷/۹۱ دومین جلسه ۱۹/۷/۹۱   ۸ساعت  تا۱۲

گروه ۳ روانشناسی آقای قاسمی : (خاشعی نرگس-صوفی معصومه-محمدی اعظم-مرادی ونوس-ملکوتی خواه مهدی)  اولین جلسه ۱۵/۷/۹۱ دومین جلسه ۲۲/۷/۹۱   ساعت  ۱۳تا۱۷

گروه ۴ روانشناسی خانم رحمتی :(صالحی نژاد پرور-غلامی خلیل-قدسیه فروغ-مرتضوی امین-نادری نسرین) اولین جلسه ۲۳/۷/۹۱ دومین جلسه ۳۰/۷/۹۱  ساعت  ۸تا۱۲


پروژه مدیریت صنعتی خانم جمشیدی (امین جعفری مجتبی-باقری مینا-بهمنی کبری-جان نثاری زهرا-خایفی آذر) اولین جلسه ۱۲/۷/۹۱ دومین جلسه ۱۹/۷/۹۱  ساعت  ۱۳تا۱۷
گروه ۱ مدیریت بازرگانی آقای زمانی : (ایمانی راحله-بطلانی ایمان- کریمی ساناز-کریمی سولماز- نصوحی شیوا) اولین جلسه ۱۱/۷/۹۱ دومین جلسه ۱۸/۷/۹۱  ساعت   ۱۵تا۱۷

گروه ۲ مدیریت بازرگانی آقای باقری : (اکبری اکرم-جعفری فاطمه-محمدپور مریم) اولین جلسه ۱۳/۷/۹۱ دومین جلسه ۲۰/۷/۹۱   ساعت   ۱۳تا۱۷

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم مهر 1391ساعت 11:13  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

 

کلاسهایی که متعاقباْ اعلام خواهد شد: فیزیولوژی اعصاب و غدد - روانشناسی اعتیاد- جمعیت و تنظیم خانواده- سیستمهای اطلاعات مدیریت - توسعه اقتصادی- تجارت الکترونیک ۱ و ۲

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم مهر 1391ساعت 8:32  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

 

کلاسهای ورودی مهر ۹۱ از ابتدای آبان ماه برگزار می گردد

درس حسابرسی از وضعیت خودخوان خارج شده و برای آن کلاس تشکیل می گردد. جهت تغییر گروه خودخوان به عادی با آموزش دانشگاه هماهنگی لازم انجام گردد.

برنامه کلی کلاسها متعاقبا و پس از هماهنگی با اساتید مربوطه اعلام می شود . همچنین عدم برگزاری  و یا ارائه کلاسهای جبرانی از طریق همین وبلاگ اطلاع رسانی می گردد .

تاریخ درج خبر : ۰۱/۰۷/۹۱

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم مهر 1391ساعت 16:27  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد

نام گروه درسي

ساعت

اوليا

روش هاي تغييرواصلاح رفتار

08-10

صدرايي احمدرضا

کليات فلسفه - ورودي جديد

08-10

ضيايي محمدعلي

اصول حسابداري 2

08-10

اوليا

مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي

10-12

صدرايي احمدرضا

انديشه اسلامي 1- ماقبل 91

10-12

ضيايي محمدعلي

اصول حسابداري 2

10-12

باقري عليرضا

پروژه بازرگاني گ 2

13-15

صدرايي احمدرضا

انديشه اسلامي 1- ورودي جديد

13-15

ضيايي محمدعلي

اصول حسابداري 1

13-15

باقري عليرضا

پروژه بازرگاني گ 2

15-17

صدرايي احمدرضا

انديشه اسلامي 2

15-17

ضيايي محمدعلي

اصول حسابداري 1

15-17

+ نوشته شده در  شنبه یکم مهر 1391ساعت 16:23  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد

نام گروه درسي

ساعت

خادمي تهمينه

کارورزي صنعتي

08-10

روح الامين مريم

سميناردرمسائل روانشناسي عمومي گ 2

08-10

پاداش

پروژه روانشناسي گ 2

08-10

خادمي تهمينه

کارورزي صنعتي

10-12

روح الامين مريم

سميناردرمسائل روانشناسي عمومي گ 2

10-12

پاداش

پروژه روانشناسي گ 2

10-12

جمشيدي هليا

پروژه صنعتي گ ۱

13-15

حکيمي

کاربرد کامپيوتر در روانشناسي گ 2

13-15

خادمي تهمينه

کارورزي صنعتي

13-15

پاداش

پروژه روانشناسي گ 2

13-15

جمشيدي هليا

پروژه صنعتي گ ۱

15-17

حکيمي

کاربرد کامپيوتر در روانشناسي گ 2

15-17

خادمي تهمينه

کارورزي صنعتي

15-17

پاداش

پروژه روانشناسي گ 2

15-17

+ نوشته شده در  شنبه یکم مهر 1391ساعت 16:22  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد

نام گروه درسي

ساعت

دشتي

تجارت الکترونيک 2

08-10

عواطفي نژاد

کنترل پروژه

08-10

کدخدايي محبوبه

روانشناسي عمومي 2

08-10

عواطفي نژاد

کنترل پروژه

10-12

کدخدايي محبوبه

روانشناسي رشد2

10-12

حسن بيگي مسعود

آمارواحتمالات

13-15

حکيمي

کاربرد کامپيوتر در روانشناسي گ1

13-15

زماني محسن

سمينارمسائل بازاريابي

13-15

حکيمي

کاربرد کامپيوتر در روانشناسي گ1

15-17

زماني محسن

پروژه بازرگاني گ 1

15-17

+ نوشته شده در  شنبه یکم مهر 1391ساعت 16:21  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
سيديان سارا آسيب شناسي اجتماعي 08-10
نادم مسعود اصول حسابداري 3 08-10
کياني صديقه کاربردآماردرمديريت صنعتي 08-10
سيديان سارا مباني جامعه شناسي 10-12
نادم مسعود اصول حسابداري 3 10-12
کياني صديقه کاربردآماردرمديريت صنعتي 10-12
حکيمي آمارتوصيفي 13-15
نادم مسعود حسابرسي 13-15
حکيمي آماراستنباطي 15-17
نادم مسعود حسابرسي 15-17
+ نوشته شده در  شنبه یکم مهر 1391ساعت 16:19  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
اعتصامي آشنايي با دفاع مقدس گ1 08-10
شبان طاهري مديريت مالي 08-10
نجارپور مونا زبان خارجه - ماقبل 91 08-10
اعتصامي آشنايي با دفاع مقدس گ2 10-12
شبان طاهري خلاقيت - حل مسئله و تفکر راهبردي 10-12
نجارپور مونا زبان خارجه - ماقبل 91 10-12
دکتر رضايي صديقه پروژه روانشناسي گ 1 13-15
شبان طاهري کارورزي بازرگاني 13-15
شبان طاهري کارورزي بازرگاني 15-17
+ نوشته شده در  شنبه یکم مهر 1391ساعت 16:17  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
دکتر رضايي صديقه روانشناسي شخصيت (نظريه ها و مفاهيم ) 08-10
قاسمي نظام الدين نظريه هاي مشاوره وروان درماني 08-10
کياني صديقه کاربردآماردرمديريت بازرگاني 08-10
صفري سولماز ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي ) 10-12
قاسمي نظام الدين آسيب شناسي رواني 1 10-12
کياني صديقه کاربردآماردرمديريت بازرگاني 10-12
دکتر رضايي صديقه پروژه روانشناسي گ 1 13-15
+ نوشته شده در  شنبه یکم مهر 1391ساعت 16:15  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
باقري عليرضا سيستم هاي خريد انبارداري و توزيع 08-10
سرايي زاده کوروش روانشناسي يادگيري 08-10
صدرايي اميررضا تاريخچه ومکاتب روانشناسي 08-10
اوليا مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي 10-12
باقري عليرضا مباني مديريت صنعتي 10-12
صدرايي اميررضا آسيب شناسي رواني 2 10-12
باقري عليرضا پروژه بازرگاني گ 2 13-15
مدينه سيدمحسن حسابداري صنعتي 13-15
يزدي حامد فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها 13-15
باقري عليرضا پروژه بازرگاني گ 2 15-17
مدينه سيدمحسن حسابداري صنعتي 15-17
+ نوشته شده در  شنبه یکم مهر 1391ساعت 16:13  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

مطالب قدیمی‌تر