دفتر برنامه ریزی پیام نور باغبهادران

اطلاع رسانی و تعامل با دانشجویان

نام استاد نام گروه درسي ساعت
اسکندري حميده آناليزرياضي 1 08.30-10.30
اسکندري حميده آناليزرياضي 1 10.30-12.30
انصاري علي نقي بسکتبال 1-برادران 15.30-17.30
باقري زهرا زبان تخصصي برنامه ريزي درسي 08.30-10.30
باقري زهرا زبان تخصصي برنامه ريزي درسي 10.30-12.30
باقري زهرا پروژه کار عملي گ 2 13.30-15.30
باقري زهرا پروژه کار عملي گ 2 15.30-17.30
بهاري عباس آزمايشگاه گياه شناسي عمومي گ2 08.30-10.30
بهاري عباس آزمايشگاه گياه شناسي عمومي گ2 10.30-12.30
بهاري عباس آزمايشگاه باغباني عمومي- گ1 13.30-15.30
بهاري عباس آزمايشگاه باغباني عمومي- گ1 15.30-17.30
پارسايي فهيمه مهندسي فناوري اطلاعات 1 13.30-15.30
پارسايي فهيمه مهندسي فناوري اطلاعات 1 15.30-17.30
پورکمالي طاهره روانشناسي اجتماعي 08.30-10.30
پورکمالي طاهره روش هاي تغييرواصلاح رفتار 10.30-12.30
ترابي فرد معصومه اصول علم اقتصاد 08.30-10.30
ترابي فرد معصومه مباني علم اقتصاد 10.30-12.30
ترابي فرد معصومه اقتصادخرد1 - کشاورزي 13.30-15.30
ترابي فرد معصومه اقتصادخرد1 - کشاورزي 15.30-17.30
جانقربان آزاده حقوق جزاي بين الملل ايران 10.30-12.30
حاجي آبادي ناهيد زبان خارجه گ2 خواهران 08.30-10.30
حاجي آبادي ناهيد زبان خارجه گ4 خواهران 10.30-12.30
حاجي آبادي ناهيد زبان خارجه گ6 خواهران 13.30-15.30
حاجي آبادي ناهيد زبان تخصصي 1-م دولتي تجميع 15.30-17.30
حاجي هاشمي زهرا اقتصادومديريت منابع طبيعي 08.30-10.30
حاجي هاشمي زهرا اقتصادومديريت منابع طبيعي 10.30-12.30
حيدري شهرضا احمد تربيت بدني1 گ1 براداران 09.30-11.00
حيدري شهرضا احمد تربيت بدني1 گ3 براداران 11.00-12.30
حيدري شهرضا احمد تربيت بدني2 گ1 براداران 13.00-14.30
حيدري شهرضا احمد تربيت بدني2 گ3 براداران 14.30-16.00
دشتي مهدي پروژه بازرگاني گ 2 08.30-10.30
دشتي مهدي پروژه بازرگاني گ 2 10.30-12.30
دکتر باهنر مينا تفسيرموضوعي قرآن - گ2 خواهران 15.30-17.30
دکتر جمالي حميد رضا حقوق اساسي 2  گ2 13.30-15.30
دکتر جمالي حميد رضا حقوق اساسي 2  گ2 15.30-17.30
دکتر زاهدي محمد توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي 08.30-10.30
دکتر زاهدي محمد ماليه عمومي (خط مشي دولتها) 10.30-12.30
دکتر طالبيان محمد حسن روان شناسي زبان (با تاکيد بر آموزش زبان فارسي ) 08.30-10.30
دکتر طالبيان محمد حسن روان شناسي زبان (با تاکيد بر آموزش زبان فارسي ) 10.30-12.30
دکتر عدناني سيد محمد رضا آيين زندگي - گ2 خواهران 10.30-12.30
دکتر عدناني سيد محمد رضا تفسيرموضوعي قرآن - گ3 برادران 13.30-15.30
دکتر موذني احمد کارتحقيقي گ1 08.30-10.30
دکتر موذني احمد کارتحقيقي گ1 10.30-12.30
دکتر موذني احمد کارتحقيقي گ1 13.30-15.30
دکتر موذني احمد کارتحقيقي گ1 15.30-17.30
دکتر مومني ناصر علم النفس 10.30-12.30
دکتر مومني ناصر تاريخ تفکراجتماعي دراسلام 13.30-15.30
دکتر مومني ناصر مديريت اسلامي 2 15.30-17.30
سپهري زاده زهره رياضيات(ساختمانهاي) گسسته 08.30-10.30
سپهري زاده زهره رياضيات(ساختمانهاي) گسسته 10.30-12.30
سپهري زاده زهره نظريه محاسبه 13.30-15.30
سپهري زاده زهره نظريه محاسبه 15.30-17.30
شبانپور پروين اقتصادکلان 2 - کشاورزي 08.30-10.30
شبانپور پروين طرح بهسازي روستايي 10.30-12.30
صفدريان مريم آزمايشگاه ماشين هاي کشاورزي- گ1 10.30-12.30
صفدريان مريم آزمايشگاه ماشين هاي کشاورزي- گ1 13.30-15.30
طبائيان الهام سادات سيستمهاي خريدوانبارداري وتوزيع 08.30-10.30
طبائيان الهام سادات بازاريابي ومديريت بازار 10.30-12.30
طبائيان الهام سادات بازاريابي بين الملل 13.30-15.30
طبائيان الهام سادات کنترل پروژه 15.30-17.30
فرقداني اکبر توابع مختلط 08.30-10.30
فرقداني اکبر توابع مختلط 10.30-12.30
فرقداني اکبر رياضي 1 کشاورزي 13.30-15.30
فرقداني اکبر رياضي 1 کشاورزي 15.30-17.30
قرقاني حيدرقلي روانشناسي احساس وادراک 08.30-10.30
قرقاني حيدرقلي ارزشيابي شخصيت 10.30-12.30
قرقاني حيدرقلي پروژه روانشناسي گ5 13.30-15.30
قرقاني حيدرقلي پروژه روانشناسي گ5 15.30-17.30
قلمباز سودابه کارورزي مديريت دولتي 08.30-10.30
قلمباز سودابه مباني روش تحقيق گ2 10.30-12.30
قلمباز سودابه مباني روش تحقيق گ2 13.30-15.30
قلمباز سودابه تصميم گيري وتعيين خطمشي دولتي 15.30-17.30
قنادي رويا ساخت زبان فارسي 08.30-10.30
قنادي رويا آواشناسي انگليسي 10.30-12.30
قنادي رويا کليات زبان شناسي 2 13.30-15.30
قنادي رويا کليات زبانشناسي 1 15.30-17.30
قيام شکوفه زبانهاي برنامه سازي 08.30-10.30
قيام شکوفه زبانهاي برنامه سازي 10.30-12.30
قيام شکوفه زبانهاي ماشين وبرنامه سازي سيستم 13.30-15.30
قيام شکوفه زبانهاي ماشين وبرنامه سازي سيستم 15.30-17.30
کدخدايي زهره رياضيات پايه (ومقدمات آمار1) گ2 08.30-10.30
کدخدايي زهره رياضيات پايه (ومقدمات آمار1) گ2 10.30-12.30
کدخدايي زهره رياضيات پايه (ومقدمات آمار1) گ1 13.30-15.30
کدخدايي زهره رياضيات پايه (ومقدمات آمار1) گ1 15.30-17.30
کريمي پور دواني نژاد فروغ ترجمه متون اقتصادي 08.30-10.30
کريمي پور دواني نژاد فروغ ترجمه متون سياسي 10.30-12.30
مرداني زهرا -س- پروژه روانشناسي گ4 08.30-10.30
مرداني زهرا -س- پروژه روانشناسي گ4 10.30-12.30
مرداني زهرا -س- آمارتوصيفي 13.30-15.30
مرداني زهرا -س- پروژه روانشناسي گ4 15.30-17.30
ملکيان آفاق نثر2بخش 1سياستنامه وقابوسنامه 08.30-10.30
ملکيان آفاق نثر3بخش 3گلستان سعدي 10.30-12.30
ملکيان آفاق نظم 4بخش 1مثنوي مولوي 1 13.30-15.30
ملکيان آفاق فارسي گ8 خواهران 15.30-17.30
مميز ليلا حقوق اساسي 1 13.30-15.30
مميز ليلا حقوق مدني 2اموال ومالکيت 15.30-17.30
نصيري فهيمه مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي 08.30-10.30
نصيري فهيمه مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي 10.30-12.30
نصيري فهيمه کارآموزي 1 - علوم تربيتي 13.30-15.30
نصيري فهيمه کارآموزي 1 - علوم تربيتي 15.30-17.30
نوريان مجيد حسابداري صنعتي 3 13.30-15.30
نوريان مجيد حسابداري صنعتي 3 15.30-17.30
يحيي آبادي مرضيه تاريخ ايران دردوره ساسانيان 08.30-10.30
يحيي آبادي مرضيه تاريخ ايران دردوره ساسانيان 10.30-12.30

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام فروردین 1391ساعت 14:20  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
اسکندري حميده رياضي 1 - 3واحدي-گ2 08.30-10.30
اسکندري حميده رياضي 1 - 3واحدي-گ2 10.30-12.30
انصاري علي نقي سنجش واندازه گيري درتربيت بدني 13.30-15.30
انصاري علي نقي حقوق ورزشي 15.30-17.30
ايوبي فاطمه جبر خطي عددي 08.30-10.30
ايوبي فاطمه جبر خطي عددي 10.30-12.30
ايوبي فاطمه رياضيات پايه علوم اجتماعي 13.30-15.30
ايوبي فاطمه رياضيات پايه علوم اجتماعي 15.30-17.30
بيغم مهدي تجارت الکترونيکي 13.30-15.30
بيغم مهدي تجارت الکترونيکي 15.30-17.30
پارسايي فهيمه مهندسي فناوري اطلاعات 1 08.30-10.30
پارسايي فهيمه مهندسي فناوري اطلاعات 1 10.30-12.30
پورکمالي طاهره اختلالات يادگيري 08.30-10.30
پورکمالي طاهره روانشناسي يادگيري 10.30-12.30
جلي شهرضا محمد حسن آزمايشگاه ريزپردازنده 1 13.30-15.30
جلي شهرضا محمد حسن آزمايشگاه ريزپردازنده 1 15.30-17.30
جهانگردي سميرا متون نظم نثر عربي در ايران از آغازتاسقوطبغداد 08.30-10.30
جهانگردي سميرا متون نظم ونثراندلس 10.30-12.30
خالقي نجمه مهارتهاي ترجمه 08.30-10.30
دشتي مهدي کارورزي مديريت صنعتي 08.30-10.30
دشتي مهدي کارورزي مديريت صنعتي 10.30-12.30
دشتي مهدي کارورزي مديريت صنعتي 13.30-15.30
دشتي مهدي کارورزي مديريت صنعتي 15.30-17.30
دکتر اباذري مرتضي قرائت متون تاريخي به زبان خارجي 2 08.30-10.30
دکتر اباذري مرتضي تاريخ بيزانس 10.30-12.30
دکتر اباذري مرتضي تاريخ تحولات ايران دردوره سلجوقيان 13.30-15.30
دکتر اباذري مرتضي پژوهش درموضوعات منتخب 15.30-17.30
دکتر زاهدي محمد پروژه اقتصاد 08.30-10.30
دکتر زاهدي محمد پروژه اقتصاد 10.30-12.30
دکتر زاهدي محمد پروژه اقتصاد 13.30-15.30
دکتر زاهدي محمد پروژه اقتصاد 15.30-17.30
دکتر مصدق فرنوش جمعيت وتنظيم خانواده گ 4 خواهران 13.30-15.30
دکتر مصدق فرنوش جمعيت وتنظيم خانواده گ 8 خواهران 15.30-17.30
دکتر موذني احمد کاربرد کامپيوتر در علوم اجتماعي 08.30-10.30
دکتر موذني احمد کاربرد کامپيوتر در علوم اجتماعي 10.30-12.30
رجايي زهرا تاريخ ادبيات معاصر1 08.30-10.30
رجايي زهرا ادب سياسي در اسلام 10.30-12.30
رضايي اسماعيل آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي 13.30-15.30
رضايي اسماعيل آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي 15.30-17.30
رفعت محسن تاريخ تحليلي صدراسلام 08.30-10.30
رفعت محسن مديريت اسلامي پيشرفته 10.30-12.30
زائري زهرا آمارواحتمال مقدماتي - کتابداري 08.30-10.30
زائري زهرا آمارواحتمال مقدماتي - کتابداري 10.30-12.30
زائري زهرا آمارواحتمال 2 - علوم کامپيوتر 13.30-15.30
زائري زهرا آمارواحتمال 2 - علوم کامپيوتر 15.30-17.30
ستاري مصطفي صرف 2 08.30-10.30
ستاري مصطفي کلام 1 10.30-12.30
شاهسواري محمودرضا جامعه شناسي انقلاب 08.30-10.30
شاهسواري محمودرضا تکنيکهاي خاص تحقيق 10.30-12.30
صابري فاطمه تربيت بدني1 گ10 خواهران 09.30-11.00
صابري فاطمه تربيت بدني1 گ12 خواهران 11.00-12.30
صابري فاطمه تربيت بدني2 گ18 خواهران 13.00-14.30
صادقي بابوکاني زهرا اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده 13.30-15.30
صادقي بابوکاني زهرا اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده 15.30-17.30
صداقت فر شهزاد آزمايشگاه آبياري عمومي- گ2 08.30-10.30
صداقت فر شهزاد آزمايشگاه آبياري عمومي- گ2 10.30-12.30
صداقت فر شهزاد آزمايشگاه آبياري عمومي- گ1 13.30-15.30
صداقت فر شهزاد آزمايشگاه آبياري عمومي- گ1 15.30-17.30
صفدريان مريم آزمايشگاه هواواقليم شناسي -گ1 08.30-10.30
صفدريان مريم آزمايشگاه هواواقليم شناسي -گ1 10.30-12.30
صفدريان مريم آزمايشگاه خاک شناسي عمومي- گ1 13.30-15.30
صفدريان مريم آزمايشگاه خاک شناسي عمومي- گ1 15.30-17.30
ضيايي حميدرضا پروژه اقتصاد گ 2 13.30-15.30
ضيايي حميدرضا پروژه اقتصاد گ 2 15.30-17.30
عميدي نسرين دخت بررسي آثارترجمه شده اسلامي 1 13.30-15.30
عميدي نسرين دخت بررسي آثارترجمه شده اسلامي 2 15.30-17.30
فدائي مژگان آزمايشگاه الکترونيک 1 08.30-10.30
فدائي مژگان آزمايشگاه الکترونيک 1 10.30-12.30
فرماني سميه اصول فقه 1 08.30-10.30
فرماني سميه اصول فقه 2 10.30-12.30
قانع زهرا نمونه هاي نثرساده انگليسي 08.30-10.30
قانع زهرا ترجمه متون ساده 10.30-12.30
قانع زهرا نمونه هاي شعرساده انگليسي 13.30-15.30
قانع زهرا ترجمه مکاتبات واسناد1 15.30-17.30
قدمي عباسعلي حرکت درماني 08.30-10.30
قدمي عباسعلي حرکات اصلاحي 10.30-12.30
قدمي عباسعلي علم تمرين 2 13.30-15.30
قدمي عباسعلي آناتومي انساني 15.30-17.30
کاظمپور سميه پژوهش عملياتي 2 - حسابداري 13.30-15.30
کاظمپور سميه پژوهش عملياتي 2 - حسابداري 15.30-17.30
کريمي پور دواني نژاد فروغ روش تدريس زبان انگليسي 08.30-10.30
کريمي پور دواني نژاد فروغ روش تدريس زبان انگليسي 10.30-12.30
کياني زهرا حقوق تجارت 2 08.30-10.30
کياني زهرا حقوق تجارت 4 10.30-12.30
کياني زهرا آيين دادرسي کيفري 1 13.30-15.30
کياني زهرا حقوق تجارت 1اشخاص 15.30-17.30
کيهاني زري آمادگي جسماني 1 خواهران 08.30-10.30
کيهاني زري آمادگي جسماني 2 خواهران 10.30-12.30
کيهاني زري بسکتبال 1-خواهران 13.30-15.30
کيهاني زري بسکتبال 1-خواهران 15.30-17.30
گلابي حسينقلي کار تحقيقي گ 2 13.30-15.30
گلابي حسينقلي کار تحقيقي گ 2 15.30-17.30
مرداني زهرا - ع ا مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي 1 13.30-15.30
مرداني زهرا - ع ا مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي 1 15.30-17.30
نصيريان محمدرضا زبان تخصصي 1 - حسابداري 08.30-10.30
نصيريان محمدرضا زبان تخصصي 1 - حسابداري 10.30-12.30
نصيريان محمدرضا زبان تخصصي 2 13.30-15.30
هادي زينب متون اختصاصي عربي 1 08.30-10.30
هادي زينب قرائت ودرک متون عربي 10.30-12.30
هادي زينب علوم بلاغي1 13.30-15.30
هادي زينب علوم بلاغي1 15.30-17.30
يحيي آبادي مرضيه تاريخ تحولات سياسي ايران دردوره غوريان وخوارزمشاهيان 08.30-10.30
يحيي آبادي مرضيه تاريخ ايران دردوره سلوکي واشکاني 10.30-12.30

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام فروردین 1391ساعت 14:18  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
احمديان نجمه نظريه زبانها- نظريه محاسبات 08.30-10.30
احمديان نجمه نظريه زبانها- نظريه محاسبات 10.30-12.30
احمديان نجمه مهندسي نرم افزار1 13.30-15.30
احمديان نجمه مهندسي نرم افزار1 15.30-17.30
اسلامي شيرين مکانيک کوانتومي 2 08.30-10.30
اسلامي شيرين مکانيک کوانتومي 2 10.30-12.30
اسلامي شيرين الکترومغناطيس 1 13.30-15.30
اسلامي شيرين الکترومغناطيس 2 15.30-17.30
اميريان زهرا روانشناسي تربيتي 10.30-12.30
اميريان زهرا روانشناسي شخصيت 13.30-15.30
اميريان زهرا روانشناسي شخصيت 15.30-17.30
ايرانپور مبارکه زهرا مصالح بومي وروشهاي ساختمان سازي 08.30-10.30
ايرانپور مبارکه زهرا مصالح بومي وروشهاي ساختمان سازي 10.30-12.30
ايرانپور مبارکه زهرا ساختمانهاي روستايي مقاوم دربرابربلاياي طبيعي 13.30-15.30
ايرانپور مبارکه زهرا ساختمانهاي روستايي مقاوم دربرابربلاياي طبيعي 15.30-17.30
ايزدپناه عماد فناوري اطلاعات (براي مديران ) 13.30-15.30
ايزدپناه عماد فناوري اطلاعات (براي مديران ) 15.30-17.30
باغستاني مجيد کارتحقيقي 2 گ1 08.30-10.30
باغستاني مجيد کارتحقيقي 2 گ1 10.30-12.30
باغستاني مجيد کارآموزي قضايي گ1 13.30-15.30
باغستاني مجيد کارآموزي قضايي گ1 15.30-17.30
بيغم مهدي کامپايلر 08.30-10.30
بيغم مهدي کامپايلر 10.30-12.30
بيغم مهدي آزمايشگاه سيستم عامل 13.30-15.30
بيغم مهدي آزمايشگاه سيستم عامل 15.30-17.30
ثالثي آسيه طرح آزمايشهاي 2 08.30-10.30
ثالثي آسيه طرح آزمايشهاي 2 10.30-12.30
ثالثي آسيه روشهاي آماري 13.30-15.30
ثالثي آسيه روشهاي آماري 15.30-17.30
ثالثي محمدجعفر آمارواحتمال 2 - رياضي 08.30-10.30
ثالثي محمدجعفر آمارواحتمال 2 - رياضي 10.30-12.30
ثالثي محمدجعفر آمارواحتمالات کاربردي/مهندسي 13.30-15.30
ثالثي محمدجعفر آمارواحتمالات کاربردي/مهندسي 15.30-17.30
جمي محمد رضا پروژه IT 08.30-10.30
جمي محمد رضا پروژه IT 10.30-12.30
جمي محمد رضا کارآموزي IT و کامپيوتر 13.30-15.30
جمي محمد رضا کارآموزي IT و کامپيوتر 15.30-17.30
حيدري شهرضا احمد مديريت وطرزاجراي مسابقات 08.30-10.30
حيدري شهرضا احمد فيزيولوژي ورزشي 3 10.30-12.30
خاکسار جلالي حجت اله نحوه تنظيم وکنترل بودجه ريزي 08.30-10.30
خاکسار جلالي حجت اله نحوه تنظيم وکنترل بودجه ريزي 10.30-12.30
خاکسار مريم تربيت بدني1 گ2 خواهران 09.30-11.00
خاکسار مريم تربيت بدني1 گ4 خواهران 11.00-12.30
خاکسار مريم تربيت بدني1 گ6 خواهران 13.00-14.30
خاکسار مريم تربيت بدني1 گ8 خواهران 14.30-16.00
ذوالفقاري حسين اصول ومباني نظري ترجمه 08.30-10.30
ذوالفقاري حسين آزمون سازي زبان انگليسي 10.30-12.30
رحمتي محمدحسن حقوق جزاي اختصاصي 1 08.30-10.30
رحمتي محمدحسن حقوق جزاي اختصاصي 2 10.30-12.30
رحمتي محمدحسن حقوق جزاي اختصاصي 3 13.30-15.30
رحمتي محمدحسن حقوق جزاي عمومي 3 15.30-17.30
روشندل نوروزعلي رياضيات پايه (ومقدمات آمار2) گ1 08.30-10.30
روشندل نوروزعلي رياضيات پايه (ومقدمات آمار2) گ1 10.30-12.30
روشندل نوروزعلي رياضيات پايه (ومقدمات آمار2) گ2 13.30-15.30
روشندل نوروزعلي رياضيات پايه (ومقدمات آمار2) گ2 15.30-17.30
زائري زهرا آمارواحتمال 2 - علوم کامپيوتر 08.30-10.30
زائري زهرا آمارواحتمال 2 - علوم کامپيوتر 10.30-12.30
شاهچراغي شهرضايي احمد زبان تخصصي1-م بازرگاني تجميع 08.30-10.30
شاهچراغي شهرضايي احمد زبان تخصصي2-م بازرگاني تجميع 10.30-12.30
شاهچراغي شهرضايي احمد زبان تخصصي 1 - الهيات 13.30-15.30
شاهچراغي شهرضايي احمد زبان تخصصي 1 - الهيات 15.30-17.30
شبيه گردان محمد حسابداري دولتي 08.30-10.30
شبيه گردان محمد حسابداري دولتي 10.30-12.30
شبيه گردان محمد حسابرسي 13.30-15.30
شبيه گردان محمد حسابرسي 15.30-17.30
شفيعي خليل اصول حسابداري 1 گ1 08.30-10.30
شفيعي خليل اصول حسابداري 1 گ1 10.30-12.30
شفيعي خليل اصول حسابداري 2 گ1 13.30-15.30
شفيعي خليل اصول حسابداري 2 گ1 15.30-17.30
صفدريان علي سيستمهاي اطلاعات مديريت C&IT 08.30-10.30
صفدريان علي سيستمهاي اطلاعات مديريت C&IT 10.30-12.30
صفدريان علي اصول ومباني مديريت 13.30-15.30
ضيايي حميدرضا تحقيق درعمليات 2 08.30-10.30
ضيايي حميدرضا تحقيق درعمليات 2 10.30-12.30
ضيايي حميدرضا تحقيق در عمليات1/پژوهش عملياتي 13.30-15.30
ضيايي حميدرضا تحقيق در عمليات1/پژوهش عملياتي 15.30-17.30
طبائيان مهدي طرح ريزي وتعميرات ونگهداري 08.30-10.30
طبائيان مهدي طرح ريزي وتعميرات ونگهداري 10.30-12.30
طبائيان مهدي شبيه سازي کامپيوتري 13.30-15.30
طبائيان مهدي شبيه سازي کامپيوتري 15.30-17.30
غلامي محمدمهدي آيين دادرسي مدني 3 13.30-15.30
غلامي محمدمهدي جرم شناسي 15.30-17.30
گلابي حسينقلي جامعه شناسي صنعتي 08.30-10.30
گلابي حسينقلي روانشناسي اجتماعي 10.30-12.30
گلابي حسينقلي زبان تخصصي - مطالعه متون علوم اجتماعي 1 13.30-15.30
گلابي حسينقلي زبان تخصصي - مطالعه متون علوم اجتماعي 1 15.30-17.30
مصطفوي پروين انديشه اسلامي 1- گ4 خواهران 08.30-10.30
مصطفوي پروين انديشه اسلامي 2- گ4 خواهران 10.30-12.30
مصطفوي پروين فرهنگ وتمدن اسلام و ايران- گ4خواهران 13.30-15.30
مصطفوي پروين فرهنگ وتمدن اسلام و ايران- گ4خواهران 15.30-17.30
موحدنيا حبيب اله اصول تنظيم وکنترل بودجه دولتي 08.30-10.30
موحدنيا حبيب اله اصول تنظيم وکنترل بودجه دولتي 10.30-12.30
ميرطاووسي سيد ايوب آزمايشگاه مدارهاي الکترونيکي 08.30-10.30
ميرطاووسي سيد ايوب آزمايشگاه مدارهاي الکترونيکي 10.30-12.30
نوريان مجيد حسابداري ميانه 2 08.30-10.30
نوريان مجيد حسابداري ميانه 2 10.30-12.30
نوريان مجيد حسابداري مالياتي 13.30-15.30
نوريان مجيد حسابداري مالياتي 15.30-17.30
نيک مرد بابک معماري کامپيوتر 08.30-10.30
نيک مرد بابک معماري کامپيوتر 10.30-12.30
نيک مرد بابک پروژه کامپيوتر 13.30-15.30
نيک مرد بابک پروژه کامپيوتر 15.30-17.30

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام فروردین 1391ساعت 14:17  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
ابريشمي ندا فرآيندهاي تصادفي 1 08.30-10.30
ابريشمي ندا فرآيندهاي تصادفي 1 10.30-12.30
ابريشمي ندا فرآيندهاي تصادفي 1 13.30-15.30
ابريشمي ندا فرآيندهاي تصادفي 1 15.30-17.30
احمديان نجمه نظريه زبانها- نظريه محاسبات 08.30-10.30
احمديان نجمه نظريه زبانها- نظريه محاسبات 10.30-12.30
احمديان نجمه مهندسي نرم افزار1 13.30-15.30
احمديان نجمه مهندسي نرم افزار1 15.30-17.30
اکبري موسي آبادي مريم نحو1 - ادبيات عرب 10.30-12.30
انصاري علي نقي فوتبال 1-برادران 13.30-15.30
انصاري علي نقي فوتبال 1-برادران 15.30-17.30
ايرانپور مبارکه زهرا تاسيسات درساختمانهاي روستايي 13.30-15.30
ايرانپور مبارکه زهرا تاسيسات درساختمانهاي روستايي 15.30-17.30
بيغم مهدي آزمايشگاه شبکه 13.30-15.30
بيغم مهدي آزمايشگاه شبکه 15.30-17.30
پدرام ايمان آبخيزداري وحفاظت آب وخاک 08.30-10.30
پدرام ايمان روشهاي تحقيق دراقتصادکشاورزي 10.30-12.30
پدرام ايمان جامعه شناسي روستايي 13.30-15.30
پدرام ايمان مديريت توليدات روستايي 15.30-17.30
پوينده پور اعظم دستورزبان فارسي 1 08.30-10.30
پوينده پور اعظم دستورزبان فارسي 2 10.30-12.30
ثالثي آسيه طرح آزمايشهاي 2 08.30-10.30
ثالثي آسيه طرح آزمايشهاي 2 10.30-12.30
ثالثي آسيه روشهاي آماري 13.30-15.30
ثالثي آسيه روشهاي آماري 15.30-17.30
جلي شهرضا محمد حسن ريزپردازنده 1 08.30-10.30
جلي شهرضا محمد حسن ريزپردازنده 1 10.30-12.30
جلي شهرضا محمد حسن آزمايشگاه پايگاه داده ها گ1 13.30-15.30
جلي شهرضا محمد حسن آزمايشگاه پايگاه داده ها گ1 15.30-17.30
جمي محمد رضا شبکه کامپيوتري 2 13.30-15.30
جمي محمد رضا شبکه کامپيوتري 2 15.30-17.30
حاجي هاشمي زهرا آشنايي با کامپيوتر - ترويج 08.30-10.30
حاجي هاشمي زهرا آشنايي با کامپيوتر - ترويج 10.30-12.30
حاجي هاشمي زهرا آشنايي با کامپيوتر - ترويج 13.30-15.30
حاجي هاشمي زهرا آشنايي با کامپيوتر - ترويج 15.30-17.30
حيدري شهرضا احمد آمادگي جسماني 1- برادران 08.30-10.30
حيدري شهرضا احمد آمادگي جسماني 1- برادران 10.30-12.30
حيدري شهرضا احمد دووميداني 1-برادران 13.30-15.30
حيدري شهرضا احمد دووميداني 2-برادران 15.30-17.30
حيدري مريم ترجمه شفاهي 1 08.30-10.30
حيدري مريم ترجمه شفاهي 1 10.30-12.30
حيدري مريم کاربرداصطلاحات وتعبيرات زبان درترجمه 13.30-15.30
خاکسار جلالي حجت اله مديريت شهرداريهاي زمانهاي محلي 08.30-10.30
خاکسار جلالي حجت اله مديريت شهرداريهاي زمانهاي محلي 10.30-12.30
خاکسار جلالي حجت اله مباحث ويژه درمديريت دولتي 13.30-15.30
خاکسار جلالي حجت اله مديريت تطبيقي 15.30-17.30
دشتي مهدي بازاريابي ومديريت بازار-کشاورزي 08.30-10.30
دشتي مهدي بازاريابي ومديريت بازار-کشاورزي 10.30-12.30
دشتي مهدي تجارت بين الملل 13.30-15.30
دشتي مهدي تجارت بين الملل 15.30-17.30
دکتر ناظم حبيب اله زبان خارجه گ1 برادران 08.30-10.30
دکتر ناظم حبيب اله مقدمات نوروپسيکولوژي 10.30-12.30
ذوالفقاري حسين خواندن ودرک مفاهيم 2 08.30-10.30
ذوالفقاري حسين خواندن ودرک مفاهيم 2 10.30-12.30
ذوالفقاري حسين خواندن ودرک مفاهيم 3 13.30-15.30
ذوالفقاري حسين خواندن ودرک مفاهيم 3 15.30-17.30
زائري زهرا آمارواحتمال مقدماتي - کتابداري 08.30-10.30
زائري زهرا آمارواحتمال مقدماتي - کتابداري 10.30-12.30
زائري زهرا آماررياضي 1 13.30-15.30
زائري زهرا آماررياضي 1 15.30-17.30
سپهريان احمدرضا فيزيک عمومي کشاورزي 13.30-15.30
سرمدي پگاه حقوق مدني 4الزامات خارج ازقراردادها 08.30-10.30
سرمدي پگاه حقوق مدني 3کليات قراردادها 10.30-12.30
شباني زهرا فيزيک هسته اي 1 08.30-10.30
شباني زهرا فيزيک هسته اي 1 10.30-12.30
صادقي بابوکاني زهرا روانشناسي عمومي 13.30-15.30
صادقي بابوکاني زهرا روانشناسي مشاوره وراهنمايي 15.30-17.30
صدري آزاده حقوق تجارت (م بازرگاني) 08.30-10.30
صفار افسانه پروژه روانشناسي گ 3 08.30-10.30
صفار افسانه پروژه روانشناسي گ 3 10.30-12.30
صفار افسانه پروژه روانشناسي گ 3 13.30-15.30
صفار افسانه پروژه روانشناسي گ 3 15.30-17.30
صفيان الهه متون تاريخي وجغرافيايي به زبان عربي 08.30-10.30
ضيايي حميدرضا تحقيق درعمليات - بازرگاني 15.30-17.30
عرفان عارفه مقدمات تکنولوژي آموزشي 08.30-10.30
عرفان عارفه مقدمات تکنولوژي آموزشي 10.30-12.30
عسکري عليرضا نظريه هاي جامعه شناسي 1 13.30-15.30
عسکري عليرضا مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي 2 15.30-17.30
غلامي محمدمهدي آيين دادرسي مدني 1 13.30-15.30
غلامي محمدمهدي آيين دادرسي مدني 2 15.30-17.30
فدائي مژگان آزمايشگاه الکترونيک 1 08.30-10.30
فدائي مژگان آزمايشگاه الکترونيک 1 10.30-12.30
فرقداني اکبر توابع مختلط 08.30-10.30
فرقداني اکبر توابع مختلط 10.30-12.30
فرقداني اکبر آناليزعددي 1 13.30-15.30
فرقداني اکبر آناليزعددي 1 15.30-17.30
فرماني سميه متون فقه 3 13.30-15.30
فرماني سميه قواعدفقه 1 15.30-17.30
فروغي سارا قرائت متون عرفاني 08.30-10.30
فروغي سارا ادبيات تطبيقي 10.30-12.30
کاظميني معصومه اقتصاد خرد -اقتصاد،حسابداري 13.30-15.30
کاظميني معصومه اقتصادکلان رشته اقتصاد 15.30-17.30
محمد قاسمي مهناز مديريت کلاس 08.30-10.30
محمد قاسمي مهناز مديريت کلاس 10.30-12.30
محمد قاسمي مهناز درآمدي برنقش ادبيات درمدارس 13.30-15.30
ملکيان مسعود روش تدريس تعليمات ديني 08.30-10.30
ملکيان مسعود وش هاي نوين ياددهي - يادگيري و کاربرد آن در دوره ابتدايي 10.30-12.30
ملکيان مسعود نظارت وراهنمايي تعليماتي 13.30-15.30
نصيري فهيمه اصول برنامه ريزي درسي 08.30-10.30
نصيري فهيمه اصول برنامه ريزي آموزشي 10.30-12.30
نصيري فهيمه مديريت کارعملي درسازمانها 13.30-15.30
نصيري فهيمه مديريت کارعملي درسازمانها 15.30-17.30
نظريت مهديه نثر3بخش 1کليله ودمنه 1 10.30-12.30
نظريت مهديه معاني وبيان 1 13.30-15.30
نظريت مهديه نظم 4بخش 4حديقه سنايي 15.30-17.30
يزداني مرتضي مقدمات زبان شناسي 10.30-12.30
يزداني مرتضي زبان تخصصي 1- فارسي 13.30-15.30
يزداني مرتضي زبان تخصصي 2- فارسي 15.30-17.30

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام فروردین 1391ساعت 14:15  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
اباذري محمدرضا سازماندهي مواد 2 (رده بندي ديويي) 08.30-10.30
اباذري محمدرضا سازماندهي مواد 2 (رده بندي ديويي) 10.30-12.30
اباذري محمدرضا سازماندهي مواد3فهرست نويسي 13.30-15.30
اباذري محمدرضا مقدمه اي بر روابط عمومي 15.30-17.30
اسکندري حميده رياضي 1 - 4واحدي 08.30-10.30
اسکندري حميده رياضي 1 - 4واحدي 10.30-12.30
اميري مريم آسيب شناسي اجتماعي 13.30-15.30
باغستاني رقيه تحقيق درعمليات IT 08.30-10.30
باغستاني رقيه تحقيق درعمليات IT 10.30-12.30
باغستاني رقيه رياضي عمومي 3 13.30-15.30
باغستاني رقيه رياضي عمومي 3 15.30-17.30
بهاري عباس گياه شناسي عمومي 08.30-10.30
بهاري عباس گياه شناسي عمومي 10.30-12.30
بهرامي ثريا تنيس روي ميز1-خواهران 08.30-10.30
بهرامي ثريا تنيس روي ميز1-خواهران 10.30-12.30
بيغم مهدي سيستم هاي چندرسانه اي 13.30-15.30
بيغم مهدي سيستم هاي چندرسانه اي 15.30-17.30
جمي محمد رضا هوش مصنوعي 08.30-10.30
جمي محمد رضا هوش مصنوعي 10.30-12.30
جمي محمد رضا شيوه ارائه مطالب 13.30-15.30
جمي محمد رضا شيوه ارائه مطالب 15.30-17.30
حاجي هاشمي زهرا اصول آموزش کشاورزي 08.30-10.30
حاجي هاشمي زهرا اصول آموزش کشاورزي 10.30-12.30
خدادادپور منيره حقوق مدني 6 08.30-10.30
خدادادپور منيره حقوق مدني 6 10.30-12.30
دکتر طالبيان محمد حسن روانشناسي رشد1 08.30-10.30
دکتر طالبيان محمد حسن روشهاوفنون تدريس 10.30-12.30
دکتر طالبيان محمد حسن روانشناسي تجربي 13.30-15.30
دکتر طالبيان محمد حسن روانشناسي تجربي 15.30-17.30
دکتر عدناني سيد محمد رضا آيين زندگي - گ3 برادران 10.30-12.30
دکتر موذني احمد نظريه هاي جامعه شناسي 2 08.30-10.30
دکتر موذني احمد روش تحقيق نظري 10.30-12.30
دکتر موذني احمد جامعه شناسي انحرافات اجتماعي 13.30-15.30
دکتر مومني ناصر نحوکاربردي 2 10.30-12.30
دکتر مومني ناصر نحوکاربردي 3 13.30-15.30
دکتر مومني ناصر کليات عرفان اسلامي 15.30-17.30
ژوليده فهيمه شناخت محيطزيست 08.30-10.30
ژوليده فهيمه مباني کشاورزي پايدار 10.30-12.30
ژوليده فهيمه محيط زيست روستاها 13.30-15.30
ژوليده فهيمه محيط زيست روستاها 15.30-17.30
شادمند سمانه جامعه شناسي ارتباط جمعي 08.30-10.30
شادمند سمانه جامعه شناسي سياسي 10.30-12.30
شعاعي محمود سيستمهاي اطلاعاتي مديريت گ1 13.30-15.30
شعاعي محمود سيستمهاي اطلاعاتي مديريت گ2 15.30-17.30
صفدريان فرزانه آزمايشگاه فيزيک1 - گ3 08.30-10.30
صفدريان فرزانه آزمايشگاه فيزيک1 - گ3 10.30-12.30
صفدريان فرزانه فيزيک - تربيت بدني 13.30-15.30
ضيايي حميدرضا تحقيق درعمليات - بازرگاني 15.30-17.30
طاهري مجتبي کاربرد جمعيت شناسي 13.30-15.30
طاهري مجتبي کاربرد جمعيت شناسي 15.30-17.30
طبيبيان مهديه شيمي - تربيت بدني 10.30-12.30
فدائي مژگان فيزيک پايه 2 08.30-10.30
فدائي مژگان فيزيک پايه 2 10.30-12.30
فدائي مژگان فيزيک حالت جامد1 13.30-15.30
فرقداني اکبر رياضي 2 - 4 واحدي 08.30-10.30
فرقداني اکبر رياضي 2 - 4 واحدي 10.30-12.30
فرقداني اکبر رياضي مهندسي 13.30-15.30
فرقداني اکبر رياضي مهندسي 15.30-17.30
فلاحتيان منيژه رياضي فيزيک 2 08.30-10.30
فلاحتيان منيژه رياضي فيزيک 2 10.30-12.30
فلاحتيان منيژه آزمايشگاه فيزيک1 - گروه 2 13.30-15.30
فلاحتيان منيژه آزمايشگاه فيزيک1 - گروه 2 15.30-17.30
قلمباز سودابه پروژه مديريت بازرگاني گ1 08.30-10.30
قلمباز سودابه پروژه مديريت بازرگاني گ1 10.30-12.30
قلمباز سودابه مديريت رفتارسازماني گ2 13.30-15.30
قلمباز سودابه مديريت رفتارسازماني گ2 15.30-17.30
قنواتي مهدي آزمايشگاه طرح آزمايشهاي کشاورزي 08.30-10.30
قنواتي مهدي آزمايشگاه طرح آزمايشهاي کشاورزي 10.30-12.30
قنواتي مهدي ماشينهاي کشاورزي 13.30-15.30
قنواتي مهدي کارآموزي کشاورزي 15.30-17.30
کاظم پور زهرا آشنايي با ويراستاري و نشر 08.30-10.30
کاظم پور زهرا آشنايي بابانکهاي اطلاعاتي علوم انساني 10.30-12.30
کاظم پور زهرا کارآموزي 4 - کتابداري 13.30-15.30
کاظم پور زهرا کارآموزي 4 - کتابداري 15.30-17.30
کياني ؟ دووميداني 2- خواهران 08.30-10.30
کياني ؟ دووميداني 2- خواهران 10.30-12.30
کياني ؟ هندبال 1-خواهران 13.30-15.30
کياني ؟ هندبال 1-خواهران 15.30-17.30
مدينه سيدمحسن حسابداري صنعتي 1 گ1 13.30-15.30
مدينه سيدمحسن حسابداري صنعتي 1 گ1 15.30-17.30
مرداني زهرا مديريت مالي - کشاورزي 13.30-15.30
مرداني زهرا مديريت مالي - کشاورزي 15.30-17.30
مسيبي الهه زبان تخصصي مديريت صنعتي 08.30-10.30
مسيبي الهه زبان تخصصي اقتصادومديريت 10.30-12.30
مصطفوي پروين انديشه اسلامي 1- گ2 خواهران 08.30-10.30
مصطفوي پروين انديشه اسلامي 2- گ2 خواهران 10.30-12.30
مصطفوي پروين فرهنگ وتمدن اسلام و ايران- گ2خواهران 13.30-15.30
مصطفوي پروين فرهنگ وتمدن اسلام و ايران-برادران 15.30-17.30
ملکيان مسعود مسائل آموزش وپرورش ايران 08.30-10.30
ملکيان مسعود مسائل آموزش وپرورش ايران 10.30-12.30
ملکيان مسعود روش تحقيق درعلوم تربيتي 13.30-15.30
ملکيان مسعود روش تحقيق درعلوم تربيتي 15.30-17.30
ميرزايي ژيمناستيک 1-برادران 08.30-10.30
ميرزايي ژيمناستيک 1-برادران 10.30-12.30
ميرزايي کشتي 2-برادران 13.30-15.30
ميرزايي کشتي 2-برادران 15.30-17.30
ميرزايي محمودرضا حقوق کار 13.30-15.30
نظيفي مهناز حقوق اداري 1 13.30-15.30
نظيفي مهناز حقوق اداري 2 15.30-17.30
هاشمي فرشته سيستمهاي عامل 08.30-10.30
هاشمي فرشته سيستمهاي عامل 10.30-12.30
هاشمي فرشته مباني فناوري اطلاعات 13.30-15.30
هاشمي فرشته مباني فناوري اطلاعات 15.30-17.30
همت فرهنگ مقدمات برنامه ريزي آموزشي ودرسي 08.30-10.30
همت فرهنگ پروژه تحقيقاتي (سمينار) 10.30-12.30
همت فرهنگ پروژه تحقيقاتي (سمينار) 13.30-15.30
همت فرهنگ پروژه تحقيقاتي (سمينار) 15.30-17.30
همسايگان مهسا مقدمه علم حقوق 13.30-15.30
همسايگان مهسا حقوق سازمانهاي بين الملل 15.30-17.30
يوسفي بتول تجزيه تحليل وطراحي سيستم 08.30-10.30
يوسفي بتول روابط کاردرسازمان 10.30-12.30

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم فروردین 1391ساعت 16:23  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
آقاسي نوشين کليات جغرافيا(باتکيه برجغرافياي ايران ) 10.30-12.30
آقاسي نوشين جغرافياي انساني ايران 13.30-15.30
آقاسي نوشين جغرافياي انساني ايران 15.30-17.30
ابريشمي ندا آماررياضي 2 08.30-10.30
ابريشمي ندا آماررياضي 2 10.30-12.30
ابريشمي ندا روشهاي چندمتغيره پيوسته 13.30-15.30
ابريشمي ندا روشهاي چندمتغيره پيوسته 15.30-17.30
اسکندري حميده معادلات ديفرانسيل 08.30-10.30
اسکندري حميده معادلات ديفرانسيل 10.30-12.30
اسکندري حميده رياضيات پايه (ومقدمات آمار1) گ3 13.30-15.30
اسکندري حميده رياضيات پايه (ومقدمات آمار1) گ3 15.30-17.30
باغستاني رقيه منطق رياضي 08.30-10.30
باغستاني رقيه منطق رياضي 10.30-12.30
براهيمي گيتي حقوق مدني 8شفعه ووصيت وارث 08.30-10.30
بهرامي ثريا ژيمناستيک 2- خواهران 08.30-10.30
ثالثي مهدي حقوق مدني 5خانواده 13.30-15.30
ثالثي مهدي حقوق مدني 7عقودمعين قسمت (ب ) 15.30-17.30
جلي شهرضا محمد حسن مدار منطقي 08.30-10.30
جلي شهرضا محمد حسن مدار منطقي 10.30-12.30
جلي شهرضا محمد حسن آز مدار منطقي 13.30-15.30
جلي شهرضا محمد حسن آز مدار منطقي 15.30-17.30
حاجي هاشمي زهرا اصول آموزش وترويج کشاورزي ومنابع طبيعي 08.30-10.30
حاجي هاشمي زهرا اصول آموزش وترويج کشاورزي ومنابع طبيعي 10.30-12.30
حاجي هاشمي زهرا راه هاي روستايي 13.30-15.30
حيدري شهرضا احمد حرکت شناسي ورزشي 08.30-10.30
حيدري شهرضا احمد فيزيولوژي انساني 10.30-12.30
حيدري شهرضا احمد کمکهاي اوليه 13.30-15.30
حيدري شهرضا احمد تغذيه ورزشي 15.30-17.30
خاکسار سروره پروژه روانشناسي گ2 08.30-10.30
خاکسار سروره روشهاي آماري درعلوم تربيتي 10.30-12.30
خاکسار سروره آماراستنباطي 13.30-15.30
خاکسار سروره آماراستنباطي 15.30-17.30
خاکسار فخري زبان تخصصي روانشناسي 2 08.30-10.30
خاکسار فخري آسيب شناسي رواني 1 10.30-12.30
خاکسار فخري آسيب شناسي رواني 2 13.30-15.30
خاکسار فخري متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي 15.30-17.30
خيام نکويي الهام کاربردآماردرمديريت صنعتي/بازرگاني 08.30-10.30
خيام نکويي الهام کاربردآماردرمديريت صنعتي/بازرگاني 10.30-12.30
خيام نکويي الهام آمارواحتمالات(کاربرددرمديريت1)گ2 13.30-15.30
خيام نکويي الهام آمارواحتمالات(کاربرددرمديريت1)گ2 15.30-17.30
دانشمند خوراسگاني مهسا آزمايشگاه فيزيک  - کشاورزي 08.30-10.30
دانشمند خوراسگاني مهسا آزمايشگاه فيزيک  - کشاورزي 10.30-12.30
دانشمند خوراسگاني مهسا آزمايشگاه فيزيک  - کشاورزي 13.30-15.30
دانشمند خوراسگاني مهسا فيزيک عمومي 15.30-17.30
دکتر باهنر مينا تفسيرموضوعي قرآن - گ6 خواهران 15.30-17.30
دکتر عدناني سيد محمد رضا آيين زندگي - گ1 برادران 10.30-12.30
دکتر ناظم حبيب اله زبان خارجه گ3 برادران 08.30-10.30
دکتر ناظم حبيب اله زبان تخصصي - کشاورزي 13.30-15.30
دکتر ناظم حبيب اله زبان تخصصي - کشاورزي 15.30-17.30
شبانپور پروين تجارت بين المللي محصولات کشاورزي 08.30-10.30
شبانپور پروين تجارت بين المللي محصولات کشاورزي 10.30-12.30
شعاعي محمود روش تحقيق درمديريت 13.30-15.30
شعاعي محمود روش تحقيق درمديريت 15.30-17.30
صفدريان مريم خاک شناسي عمومي 08.30-10.30
صفدريان مريم خاک شناسي عمومي 10.30-12.30
صفدريان مريم خاک شناسي عمومي 13.30-15.30
صفيان الهه قواعدعربي 2 08.30-10.30
صفيان الهه قرائت عربي 2 10.30-12.30
صفيان الهه قرائت عربي 5 13.30-15.30
صفيان الهه انشاء 1 15.30-17.30
ضيايي حميدرضا پروژه اقتصاد گ 2 10.30-12.30
طيبي لاله بيان شفاهي داستان 2 08.30-10.30
طيبي لاله بيان شفاهي داستان 2 10.30-12.30
طيبي لاله بيان شفاهي داستان 1 13.30-15.30
طيبي لاله بيان شفاهي داستان 1 15.30-17.30
عرب جعفري رقيه تاريخ تشيع 1ازآغازقرن تاپنجم هجري 08.30-10.30
عرب جعفري رقيه تاريخ تحولات سياسي جهان اسلام ازقرن هفتم تادهم هجري 10.30-12.30
عرب جعفري رقيه تاريخ اروپاازانقلاب فرانسه تاجنگ جهاني اول 13.30-15.30
عرب جعفري رقيه تاريخ احزاب ومطبوعات ايران دردوره قاجار 15.30-17.30
عشوريان محبوبه آزمايشگاه کامپيوتر 08.30-10.30
عشوريان محبوبه آزمايشگاه کامپيوتر 10.30-12.30
فدائي مژگان فيزيک پايه 1 08.30-10.30
فدائي مژگان فيزيک پايه 1 10.30-12.30
فرماني سميه حقوق جزاي عمومي 1 13.30-15.30
فرماني سميه حقوق جزاي عمومي 1 15.30-17.30
قلمباز سودابه کارورزي مديريت بازرگاني 08.30-10.30
قلمباز سودابه مباني روش تحقيق گ1 10.30-12.30
قلمباز سودابه مباني روش تحقيق گ2 13.30-15.30
قلمباز سودابه سمينارمسائل بازاريابي-تجميع 15.30-17.30
کاظم پور زهرا آشنايي با مطبوعات و رسانه ها 08.30-10.30
کاظم پور زهرا مواد و خدمات کتابخانه براي کودکان و نوجوانان 10.30-12.30
کاظم پور زهرا متون اختصاصي انگليسي 2 13.30-15.30
کاظم پور زهرا اداره کتابخانه 15.30-17.30
محمد قاسمي مهناز مشاوره کودک 13.30-15.30
محمد قاسمي مهناز طراحي آموزش 15.30-17.30
مدينه سيدمحسن اصول حسابداري - علوم تربيتي 13.30-15.30
مدينه سيدمحسن اصول حسابداري - علوم تربيتي 15.30-17.30
ملکيان آفاق نظم 5بخش 2غزليات وقصايدسعدي 08.30-10.30
ملکيان آفاق نثر3بخش 2کليله ودمنه 2وچهارمقاله عرو 10.30-12.30
ملکيان آفاق نظم 3بخش 2مسعودسعد 13.30-15.30
ملکيان آفاق فارسي گ8 خواهران 15.30-17.30
موسوي سيدضيا جغرافياي تاريخي اسلام 2 15.30-17.30
نيکخواه محمدحسن ترجمه انفرادي 2 13.30-15.30
نيکخواه محمدحسن ترجمه انفرادي 2 15.30-17.30
هاشمي فرشته مديريت وکنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات 08.30-10.30
هاشمي فرشته مديريت وکنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات 10.30-12.30
يوسفي بتول بهره وري وتجزيه وتحليل آن درسازمان/صنعت 10.30-12.30

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم فروردین 1391ساعت 16:22  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
ابراهيمي مهرنوش اقتصادمهندسي 13.30-15.30
ابراهيمي مهرنوش اقتصادمهندسي 15.30-17.30
اسکندري حميده رياضي 1 - 4واحدي 08.30-10.30
اسکندري حميده رياضي 1 - 4واحدي 10.30-12.30
اطيابي سيده اعظم جامعه شناسي شهري 08.30-10.30
اطيابي سيده اعظم جامعه شناسي شهري 10.30-12.30
بهرامي ثريا تنيس روي ميز2-عملي -خواهران 08.30-10.30
بهرامي ثريا تنيس روي ميز2-عملي -خواهران 10.30-12.30
بهرامي ثريا بدمينتون 1-خواهران 13.30-15.30
بهرامي ثريا بدمينتون 2 خواهران 15.30-17.30
تاکي علي اکبر آماروکاربردآن درمديريت 2 08.30-10.30
تاکي علي اکبر آماروکاربردآن درمديريت 2 10.30-12.30
تاکي علي اکبر آمارواحتمالات(کاربرددرمديريت) گ1 13.30-15.30
تاکي علي اکبر آمارواحتمالات(کاربرددرمديريت) گ1 15.30-17.30
جمي محمد رضا طراحي الگوريتمها 08.30-10.30
جمي محمد رضا طراحي الگوريتمها 10.30-12.30
حداد وحيده آشنايي بااديان بزرگ 08.30-10.30
حداد وحيده آشنايي بااديان بزرگ 10.30-12.30
حيدري شهرضا احمد شنا1- برادران 08.30-10.30
حيدري شهرضا احمد شنا 2 برادران 10.30-12.30
حيدري شهرضا احمد تنيس روي ميز1- برادران 13.30-15.30
حيدري شهرضا احمد تنيس روي ميز1- برادران 15.30-17.30
حيدري مريم گفت وشنود2 08.30-10.30
حيدري مريم گفت وشنود2 10.30-12.30
حيدري مريم ترجمه نواروفيلم 13.30-15.30
حيدري مريم ترجمه نواروفيلم 15.30-17.30
دکتر ابوالحسني محمدعلي عربي 15.30-17.30
دکتر خالقي محمود آزمايشگاه دامپروري عمومي- گ1 13.30-15.30
دکتر خالقي محمود آزمايشگاه دامپروري عمومي- گ1 15.30-17.30
دکتر طهماسبي کهياني ساسان قرائت متون تاريخي به زبان خارجي 1 08.30-10.30
دکتر طهماسبي کهياني ساسان تاريخ تحولات سياسي جهان اسلام ازسال 227تاسقوطبغداد 10.30-12.30
دکتر طهماسبي کهياني ساسان انقلاب مشروطيت وتحولات ايران تاانقراض قاجاريه 13.30-15.30
دکتر عدناني سيد محمد رضا آيين زندگي - گ6 خواهران 10.30-12.30
دکتر عدناني سيد محمد رضا تفسيرموضوعي قرآن - گ3 برادران 13.30-15.30
دهقاني اعظم نحو2 08.30-10.30
شادمند سمانه جامعه شناسي قشرهاونابرابريهاي اجتماعي 08.30-10.30
شادمند سمانه جامعه شناسي سازمانها 10.30-12.30
شريعتي غلامعباس آشنايي با دفاع مقدس-خواهران گ2 10.30-12.30
شريعتي غلامعباس آشنايي با دفاع مقدس-خواهران گ4 13.30-15.30
شريعتي غلامعباس آشنايي با دفاع مقدس-برادران 15.30-17.30
صابري فاطمه تربيت بدني2 گ2 خواهران 09.30-11.00
صابري فاطمه تربيت بدني2 گ4 خواهران 11.00-12.30
صابري فاطمه تربيت بدني2 گ6 خواهران 13.00-14.30
صابري فاطمه تربيت بدني2 گ8 خواهران 14.30-16.00
صفار افسانه روا نشناسي هوش و سنجش آن 08.30-10.30
صفار افسانه روا نشناسي هوش و سنجش آن 10.30-12.30
صفار افسانه پرورش اخلاقي-مذهبي کودک 13.30-15.30
صفار افسانه روان سنجي 15.30-17.30
صفدريان مريم آزمايشگاه هواواقليم شناسي -گ2 08.30-10.30
صفدريان مريم آزمايشگاه هواواقليم شناسي -گ2 10.30-12.30
صفدريان مريم آزمايشگاه خاک شناسي عمومي- گ2 13.30-15.30
صفدريان مريم آزمايشگاه خاک شناسي عمومي- گ2 15.30-17.30
طبائيان الهام سادات مباني مديريت بازرگاني 08.30-10.30
طبائيان الهام سادات مديريت منابع انساني 10.30-12.30
فرقداني اکبر جبرخطي 1براي آمار 08.30-10.30
فرقداني اکبر جبرخطي 1براي آمار 10.30-12.30
فرقداني اکبر رياضي 2 - 3 واحدي 13.30-15.30
فرقداني اکبر رياضي 2 - 3 واحدي 15.30-17.30
قانع زهرا متون خارجي تخصصي 2 13.30-15.30
قانع زهرا متون خارجي تخصصي 2 15.30-17.30
قرشي سيدحسام آشنايي باتاريخ وروشهاي تفسيرقرآن 08.30-10.30
قرشي سيدحسام سيري درنهج البلاغه 10.30-12.30
قلمباز سودابه کارورزي مديريت دولتي 08.30-10.30
قلمباز سودابه مديريت رفتارسازماني گ1 10.30-12.30
قلمباز سودابه مديريت رفتارسازماني گ2 13.30-15.30
قلمباز سودابه پروژه مديريت بازرگاني گ1 15.30-17.30
قنواتي مهدي زراعت عمومي 08.30-10.30
قنواتي مهدي زراعت عمومي 10.30-12.30
قنواتي مهدي عمليات کشاورزي 13.30-15.30
قنواتي مهدي عمليات کشاورزي 15.30-17.30
قيام شکوفه کامپيوتر مديريت 08.30-10.30
قيام شکوفه کامپيوتر مديريت 10.30-12.30
قيام شکوفه کامپيوتر حسابداري 13.30-15.30
قيام شکوفه کامپيوتر حسابداري 15.30-17.30
کاوه آناهيتا مديريت آموزشي 13.30-15.30
کاوه آناهيتا آموزش وپرورش تطبيقي 15.30-17.30
گلابي حسينقلي کار تحقيقي گ 2 13.30-15.30
گلابي حسينقلي کار تحقيقي گ 2 15.30-17.30
مجاب بهمن سيرانديشه هاي سياسي وتحول نهادهاي صنعتي 13.30-15.30
مجاب بهمن مباني حکومت و ساخت قدرت در ايران 15.30-17.30
مرداني زهرا تجارت الکترونيک2 - مديريت 13.30-15.30
مرداني زهرا تجارت الکترونيک2 - مديريت 15.30-17.30
مسيبي الهه زبان تخصصي 3 - الهيات 08.30-10.30
مسيبي الهه ترجمه مکاتبات واسناد2 10.30-12.30
مطهري مهديه شيمي کشاورزي 08.30-10.30
مطهري مهديه شيمي کشاورزي 10.30-12.30
ملکيان آفاق فارسي گ2 خواهران 08.30-10.30
ملکيان آفاق فارسي گ4 خواهران 10.30-12.30
ملکيان آفاق فارسي گ6 خواهران 13.30-15.30
ملکيان آفاق فارسي گ1 برادران 15.30-17.30
نظيفي مهناز متون حقوقي 2زبان خارجي تخصصي 13.30-15.30
نظيفي مهناز متون حقوقي 2زبان خارجي تخصصي 15.30-17.30

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم فروردین 1391ساعت 16:21  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

کلاس پژوهشهای عملی خانم پورکمالی مورخ 25/1/91 تشکیل نمی گردد

کلاسمیانه 1 و اصول 3  آقای نوریان مورخ 31/1/91 تشکیل نمی گردد

کلاس مورخ 25/1/91 آقای باغستانی (حقوق جزای عمومی 2 – کارآموزی قضایی – کار تحقیقی 1 ) تشکیل نمی گردد .

کلاس مورخ 25/1/91 آقای غلامی(بزهکاری اطفال - ادله اثبات دعوی) تشکیل نمی گردد .


+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم فروردین 1391ساعت 11:15  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

کلاس جامعه شناسی روستایی و مدیریت تولیدات روستایی آقای پدرام مورخ 91/01/24 تشکیل نمی گردد

کلاس معماری و آزمایشگاه معماری خانم ایران پور مورخ 91/01/25 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم فروردین 1391ساعت 15:57  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
اسکندري حميده آناليزرياضي 1 08.30-10.30
اسکندري حميده آناليزرياضي 1 10.30-12.30
باقري زهرا زبان تخصصي برنامه ريزي درسي 08.30-10.30
باقري زهرا زبان تخصصي برنامه ريزي درسي 10.30-12.30
باقري زهرا پروژه کار عملي گ 2 13.30-15.30
باقري زهرا پروژه کار عملي گ 2 15.30-17.30
پارسايي فهيمه مهندسي نرم افزار2 08.30-10.30
پارسايي فهيمه مهندسي نرم افزار2 10.30-12.30
پارسايي فهيمه پايگاه داده ها 13.30-15.30
پارسايي فهيمه پايگاه داده ها 15.30-17.30
پورکمالي طاهره روش تحقيق درروان شناسي 08.30-10.30
پورکمالي طاهره روش تحقيق درروان شناسي 10.30-12.30
ترابي فرد معصومه اصول علم اقتصاد 08.30-10.30
ترابي فرد معصومه اصول علم اقتصاد 10.30-12.30
ترابي فرد معصومه اقتصادمديريت 13.30-15.30
ترابي فرد معصومه اقتصادخرد1 - کشاورزي 15.30-17.30
جعفري محمد حسين متون فقه 1 15.30-17.30
حاجي آبادي ناهيد زبان تخصصي2-م دولتي سنتي 08.30-10.30
حاجي آبادي ناهيد زبان تخصصي1-م دولتي سنتي 10.30-12.30
حاجي آبادي ناهيد زبان تخصصي3-م دولتي تجميع 13.30-15.30
حاجي آبادي ناهيد زبان تخصصي 1-م دولتي تجميع 15.30-17.30
حيدري شهرضا احمد تربيت بدني1 گ5 براداران 09.30-11.00
حيدري شهرضا احمد تربيت بدني1 گ7 براداران 11.00-12.30
حيدري شهرضا احمد تربيت بدني2 گ5 برادران 13.00-14.30
حيدري شهرضا احمد تربيت بدني2 گ7 برادران 14.30-16.00
دشتي مهدي پروژه بازرگاني گ 2 08.30-10.30
دشتي مهدي پروژه بازرگاني گ 2 10.30-12.30
دکتر باهنر مينا تفسيرموضوعي قرآن - گ4 خواهران 15.30-17.30
دکتر جمالي حميد رضا حقوق اساسي 2  گ2 08.30-10.30
دکتر جمالي حميد رضا حقوق اساسي 2  گ2 10.30-12.30
دکتر جمالي حميد رضا حقوق تطبيقي 13.30-15.30
دکتر جمالي حميد رضا حقوق تطبيقي 15.30-17.30
دکتر طالبيان محمد حسن روان شناسي زبان (با تاکيد بر آموزش زبان فارسي ) 08.30-10.30
دکتر طالبيان محمد حسن انگيزش وهيجان 10.30-12.30
دکتر طهماسبي کهياني ساسان تاريخ تحولات ايران ازانقراض قاجاريه تاکودتاي 28مرداد 08.30-10.30
دکتر طهماسبي کهياني ساسان تاريخ تحولات ايران ازانقراض قاجاريه تاکودتاي 28مرداد 10.30-12.30
دکتر طهماسبي کهياني ساسان شناخت ونقدمنابع وماخذايران بعدازاسلام 13.30-15.30
دکتر طهماسبي کهياني ساسان تاريخ اسلام ازميلادپيامبراکرم تا41هجري 15.30-17.30
دکتر عدناني سيد محمد رضا آيين زندگي - گ4 خواهران 10.30-12.30
دکتر موذني احمد روش تحقيق عملي 08.30-10.30
دکتر موذني احمد روش تحقيق عملي 10.30-12.30
دکتر موذني احمد کارتحقيقي گ1 13.30-15.30
دکتر موذني احمد کارتحقيقي گ1 15.30-17.30
دکتر مومني ناصر نحوکاربردي 4 10.30-12.30
دکتر مومني ناصر مباني فلسفه 1 13.30-15.30
دکتر مومني ناصر تاريخ عمومي فلسفه 15.30-17.30
شادمند سمانه مباني تاريخ اجتماعي ايران 08.30-10.30
شادمند سمانه مباني تاريخ اجتماعي ايران 10.30-12.30
شبانپور پروين مديريت توسعه 08.30-10.30
شبانپور پروين مديريت توسعه 10.30-12.30
صداقت فر شهزاد آبياري عمومي 08.30-10.30
صداقت فر شهزاد سياست کشاورزي 10.30-12.30
صفدريان فرزانه آزمايشگاه فيزيک2 - گروه 2 08.30-10.30
صفدريان فرزانه آزمايشگاه فيزيک2 - گروه 2 10.30-12.30
صفدريان فرزانه آزمايشگاه فيزيک1 - گروه 1 13.30-15.30
صفدريان فرزانه آزمايشگاه فيزيک1 - گروه 1 15.30-17.30
طبائيان الهام سادات مديريت بازاريابي 08.30-10.30
طبائيان الهام سادات مديريت بازاريابي 10.30-12.30
طبائيان الهام سادات کنترل پروژه 13.30-15.30
طبائيان الهام سادات کنترل پروژه 15.30-17.30
عرب جعفري رقيه تاريخ اروپادرقرون وسطي 13.30-15.30
عرب جعفري رقيه انقلاب اسلامي وريشه هاي تاريخي آن 15.30-17.30
عرفان عارفه درآمدي برنقش هنردرمدارس 13.30-15.30
عرفان عارفه درآمدي برنقش هنردرمدارس 15.30-17.30
عشوريان محبوبه برنامه سازي پيشرفته 08.30-10.30
عشوريان محبوبه برنامه سازي پيشرفته 10.30-12.30
عشوريان محبوبه مباني کامپيوتروبرنامه سازي 13.30-15.30
عشوريان محبوبه مباني کامپيوتروبرنامه سازي 15.30-17.30
فرقداني اکبر معادلات ديفرانسيل 08.30-10.30
فرقداني اکبر معادلات ديفرانسيل 10.30-12.30
فرقداني اکبر رياضيات 2 کشاورزي 13.30-15.30
فرقداني اکبر رياضيات 2 کشاورزي 15.30-17.30
قرقاني حيدرقلي پروژه روانشناسي گ5 08.30-10.30
قرقاني حيدرقلي پروژه روانشناسي گ5 10.30-12.30
قرقاني حيدرقلي پروژه روانشناسي گ5 13.30-15.30
قرقاني حيدرقلي پروژه روانشناسي گ5 15.30-17.30
قلمباز سودابه پروژه مديريت دولتي 08.30-10.30
قلمباز سودابه پروژه مديريت دولتي 10.30-12.30
قلمباز سودابه مباني روش تحقيق گ1 13.30-15.30
قلمباز سودابه پروژه مديريت دولتي 15.30-17.30
قنادي رويا واژه شناسي 08.30-10.30
قيام شکوفه زبانهاي برنامه سازي 08.30-10.30
قيام شکوفه زبانهاي برنامه سازي 10.30-12.30
کريمي پور دواني نژاد فروغ ترجمه متون اقتصادي 08.30-10.30
کريمي پور دواني نژاد فروغ ترجمه متون سياسي 10.30-12.30
مرداني زهرا -س- پروژه روانشناسي گ4 08.30-10.30
مرداني زهرا -س- پروژه روانشناسي گ4 10.30-12.30
مرداني زهرا -س- آمارتوصيفي 13.30-15.30
مرداني زهرا -س- پروژه روانشناسي گ4 15.30-17.30
مسيبي الهه زبان تخصصي IT&C 08.30-10.30
مسيبي الهه زبان تخصصي IT&C 10.30-12.30
ملکيان آفاق نثر3بخش 3گلستان سعدي 08.30-10.30
ملکيان آفاق نظم 4بخش 3منطق الطيرعطار 10.30-12.30
ملکيان آفاق نظم 4بخش 1مثنوي مولوي 1 13.30-15.30
ملکيان آفاق فارسي گ8 خواهران 15.30-17.30
نصيري فهيمه مباني برنامه ريزي درسي 08.30-10.30
نصيري فهيمه روش تحقيق با تاکيد بر علوم تربيتي 10.30-12.30
نصيري فهيمه کارآموزي 1 - علوم تربيتي 13.30-15.30
نصيري فهيمه کارآموزي 1 - علوم تربيتي 15.30-17.30
نوريان مجيد حسابداري صنعتي 3 13.30-15.30
نوريان مجيد حسابداري صنعتي 3 15.30-17.30

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم فروردین 1391ساعت 15:29  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

به تغییر ساعات دروس خانم اطیابی توجه فرمایید:

 

درس مردم شناسی فرهنگی مورخ 18/2/91 به تاریخ 25/1/91 ساعت 13:30تا17:30 موکول گردید.

 

درس مطالعات فرهنگی مورخ 18/2/91 به تاریخ 11/2/91 همان ساعت موکول گردید.

 

درس مبانی مردم شناسی مورخ 18/2/91 به تاریخ 11/2/91 همان ساعت موکول گردید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم فروردین 1391ساعت 8:8  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
اسکندري حميده رياضي 1 - 3واحدي-گ2 08.30-10.30
اسکندري حميده رياضي 1 - 3واحدي-گ2 10.30-12.30
بيغم مهدي گرافيک کامپيوتري-گرافيک 1 13.30-15.30
بيغم مهدي گرافيک کامپيوتري-گرافيک 1 15.30-17.30
پارسايي فهيمه مهندسي فناوري اطلاعات 1 13.30-15.30
پارسايي فهيمه مهندسي فناوري اطلاعات 1 15.30-17.30
پورکمالي طاهره سميناردرمسائل روانشناسي 08.30-10.30
پورکمالي طاهره سميناردرمسائل روانشناسي 10.30-12.30
جلي شهرضا محمد حسن آزمايشگاه ريزپردازنده 1 13.30-15.30
جلي شهرضا محمد حسن آزمايشگاه ريزپردازنده 1 15.30-17.30
دشتي مهدي کارورزي مديريت صنعتي 08.30-10.30
دشتي مهدي کارورزي مديريت صنعتي 10.30-12.30
دشتي مهدي کارورزي مديريت صنعتي 13.30-15.30
دشتي مهدي کارورزي مديريت صنعتي 15.30-17.30
دکتر اباذري مرتضي گاهشماري وتقويم 08.30-10.30
دکتر اباذري مرتضي تاريخ خليج فارس وسرزمينهاي همجوار 10.30-12.30
دکتر اباذري مرتضي تاريخ نفت درايران وخاورميانه 13.30-15.30
دکتر اباذري مرتضي تاريخ عثماني وخاورميانه 15.30-17.30
دکتر جمالي حميد رضا حقوق بين الملل عمومي 1 08.30-10.30
دکتر جمالي حميد رضا حقوق بين الملل عمومي 2 10.30-12.30
دکتر جمالي حميد رضا حقوق اساسي 2 گ 1 13.30-15.30
دکتر جمالي حميد رضا کارآموزي قضايي گ2 15.30-17.30
دکتر طهماسبي کهياني ساسان تاريخ تحولات سياسي دردوره صفويان 08.30-10.30
دکتر طهماسبي کهياني ساسان تاريخ تحولات سياسي دردوره صفويان 10.30-12.30
دکتر طهماسبي کهياني ساسان تاريخ تحولات سياسي اززوال ايلخانان تاآغازحکومت صفويا 13.30-15.30
دکتر موذني احمد کاربرد کامپيوتر در علوم اجتماعي 08.30-10.30
دکتر موذني احمد کاربرد کامپيوتر در علوم اجتماعي 10.30-12.30
زائري زهرا آمارواحتمال مقدماتي - کتابداري 08.30-10.30
زائري زهرا آمارواحتمال مقدماتي - کتابداري 10.30-12.30
زائري زهرا آمارواحتمال 2 - علوم کامپيوتر 13.30-15.30
زائري زهرا آمارواحتمال 2 - علوم کامپيوتر 15.30-17.30
شاهسواري محمودرضا تکنيکهاي خاص تحقيق 08.30-10.30
شاهسواري محمودرضا تکنيکهاي خاص تحقيق 10.30-12.30
صابري فاطمه تربيت بدني2 گ10 خواهران 09.30-11.00
صابري فاطمه تربيت بدني2 گ12 خواهران 11.00-12.30
صابري فاطمه تربيت بدني2 گ14 خواهران 13.00-14.30
صابري فاطمه تربيت بدني2 گ16 خواهران 14.30-16.00
صداقت فر شهزاد آزمايشگاه آبياري عمومي- گ2 08.30-10.30
صداقت فر شهزاد آزمايشگاه آبياري عمومي- گ2 10.30-12.30
صداقت فر شهزاد آزمايشگاه آبياري عمومي- گ1 13.30-15.30
صداقت فر شهزاد آزمايشگاه آبياري عمومي- گ1 15.30-17.30
صفدريان مريم آزمايشگاه هواواقليم شناسي -گ1 08.30-10.30
صفدريان مريم آزمايشگاه هواواقليم شناسي -گ1 10.30-12.30
صفدريان مريم آزمايشگاه خاک شناسي عمومي- گ1 13.30-15.30
صفدريان مريم آزمايشگاه خاک شناسي عمومي- گ1 15.30-17.30
صفيان الهه متون نظم ونثرازسقوطبغدادتا دوره معاصر 08.30-10.30
صفيان الهه انشاء (2) 10.30-12.30
صفيان الهه قرائت عربي 3 13.30-15.30
ضيايي حميدرضا پروژه اقتصاد گ 2 15.30-17.30
فدائي مژگان آزمايشگاه الکترونيک 1 08.30-10.30
فدائي مژگان آزمايشگاه الکترونيک 1 10.30-12.30
فرماني سميه اصول فقه 1 08.30-10.30
فرماني سميه اصول فقه 2 10.30-12.30
قدمي عباسعلي آناتومي انساني 08.30-10.30
قدمي عباسعلي حرکات اصلاحي 10.30-12.30
قدمي عباسعلي علم تمرين 2 13.30-15.30
قدمي عباسعلي حرکت درماني 15.30-17.30
کاظمپور سميه پژوهش عملياتي 2 - حسابداري 13.30-15.30
کاظمپور سميه پژوهش عملياتي 2 - حسابداري 15.30-17.30
کياني زهرا حقوق تجارت 2 08.30-10.30
کياني زهرا حقوق تجارت 4 10.30-12.30
کياني زهرا آيين دادرسي کيفري 1 13.30-15.30
کيهاني زري آمادگي جسماني 1 خواهران 08.30-10.30
کيهاني زري آمادگي جسماني 2 خواهران 10.30-12.30
کيهاني زري بسکتبال 1-خواهران 13.30-15.30
کيهاني زري بسکتبال 1-خواهران 15.30-17.30
گلابي حسينقلي کار تحقيقي گ 2 13.30-15.30
گلابي حسينقلي کار تحقيقي گ 2 15.30-17.30
مرداني زهرا - ع ا مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي 1 13.30-15.30
مرداني زهرا - ع ا روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت 15.30-17.30
نصيريان محمدرضا زبان تخصصي 1 - حسابداري 08.30-10.30
نصيريان محمدرضا زبان تخصصي 1 - حسابداري 10.30-12.30
نصيريان محمدرضا زبان تخصصي 2 13.30-15.30

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین 1391ساعت 13:20  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
اسلامي شيرين مکانيک کوانتومي 2 08.30-10.30
اسلامي شيرين مکانيک کوانتومي 2 10.30-12.30
اسلامي شيرين مباني فلسفي مکانيک کوانتومي 13.30-15.30
اميريان زهرا روانشناسي شخصيت 13.30-15.30
اميريان زهرا روانشناسي شخصيت 15.30-17.30


ثالثي آسيه طرح آزمايشهاي 2 08.30-10.30
ثالثي آسيه طرح آزمايشهاي 2 10.30-12.30
ثالثي آسيه روشهاي آماري 13.30-15.30
ثالثي آسيه روشهاي آماري 15.30-17.30
ثالثي محمدجعفر آمارواحتمال 2 - رياضي 08.30-10.30
ثالثي محمدجعفر آمارواحتمال 2 - رياضي 10.30-12.30
جمي محمد رضا پروژه IT 08.30-10.30
جمي محمد رضا پروژه IT 10.30-12.30
جمي محمد رضا کارآموزي IT و کامپيوتر 13.30-15.30
جمي محمد رضا کارآموزي IT و کامپيوتر 15.30-17.30
حاجي آبادي ناهيد ترجمه متون مطبوعاتي 1 08.30-10.30
حاجي آبادي ناهيد اصول وروش ترجمه 10.30-12.30
حاجي آبادي ناهيد اصول وروش تحقيق 1 13.30-15.30
حاجي آبادي ناهيد زبان تخصصي 1-م دولتي تجميع 15.30-17.30
حيدري شهرضا احمد تربيت بدني1 گ5 براداران 09.30-11.00
حيدري شهرضا احمد تربيت بدني1 گ7 براداران 11.00-12.30
حيدري شهرضا احمد تربيت بدني2 گ5 برادران 13.00-14.30
حيدري شهرضا احمد تربيت بدني2 گ7 برادران 14.30-16.00
شباني مرتضي مديريت مالي 1 08.30-10.30
شباني مرتضي مديريت مالي 2 10.30-12.30
شباني مرتضي مديريت مالي 2 13.30-15.30
شبيه گردان محمد حسابداري صنعتي 2 08.30-10.30
شبيه گردان محمد حسابداري صنعتي 2 10.30-12.30
شفيعي خليل اصول حسابداري 1 گ2 08.30-10.30
شفيعي خليل اصول حسابداري 1 گ2 10.30-12.30
شفيعي خليل اصول حسابداري 2 گ2 13.30-15.30
شفيعي خليل اصول حسابداري 2 گ2 15.30-17.30
ضيايي حميدرضا اقتصادسنجي-کشاورزي 08.30-10.30
ضيايي حميدرضا اقتصادسنجي-کشاورزي 10.30-12.30
ضيايي حميدرضا تحقيق در عمليات1/پژوهش عملياتي 13.30-15.30
ضيايي حميدرضا تحقيق در عمليات1/پژوهش عملياتي 15.30-17.30
طبائيان مهدي طرح ريزي وتعميرات ونگهداري 08.30-10.30
طبائيان مهدي طرح ريزي وتعميرات ونگهداري 10.30-12.30
عرفان عارفه فناوري آموزشي 08.30-10.30
عرفان عارفه فناوري آموزشي 10.30-12.30
عرفان عارفه درآمدي برنقش هنردرمدارس 13.30-15.30
عرفان عارفه روانشناسي بازي 15.30-17.30


گلابي حسينقلي جامعه شناسي صنعتي 08.30-10.30
گلابي حسينقلي جامعه شناسي صنعتي 10.30-12.30
گلابي حسينقلي جامعه شناسي توسعه 13.30-15.30
گلابي حسينقلي جامعه شناسي توسعه 15.30-17.30
ميرطاووسي سيد ايوب مدارهاي الکتريکي 1 08.30-10.30
ميرطاووسي سيد ايوب مدارهاي الکتريکي 1 10.30-12.30
ميرطاووسي سيد ايوب مباني الکترونيک ديجيتال 13.30-15.30
ميرطاووسي سيد ايوب مباني الکترونيک ديجيتال 15.30-17.30
نيکفر حسينعلي اصول علم سياست 13.30-15.30
نيکفر حسينعلي اصول علم سياست 15.30-17.30

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین 1391ساعت 13:18  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
ابراهيمي مهرنوش اقتصادکلان رشته حسابداري 08.30-10.30
ابراهيمي مهرنوش اقتصادکلان رشته حسابداري 10.30-12.30
ابراهيمي مهرنوش اقتصادتوليدکشاورزي 13.30-15.30
ابراهيمي مهرنوش اقتصادتوليدکشاورزي 15.30-17.30
ابريشمي ندا فرآيندهاي تصادفي 1 08.30-10.30
ابريشمي ندا فرآيندهاي تصادفي 1 10.30-12.30
ايرانپور مبارکه زهرا آزمايشگاه مصالح بومي وروشهاي ساختمان سازي سنتي 13.30-15.30
ايرانپور مبارکه زهرا آزمايشگاه مصالح بومي وروشهاي ساختمان سازي سنتي 15.30-17.30
ايزدپناه عماد مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات 13.30-15.30
ايزدپناه عماد مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات 15.30-17.30


پورکمالي طاهره کامپيوتر روانشناسي 08.30-10.30
پورکمالي طاهره کامپيوتر روانشناسي 10.30-12.30
ثالثي آسيه طرح آزمايشهاي 2 08.30-10.30
ثالثي آسيه طرح آزمايشهاي 2 10.30-12.30
ثالثي آسيه رگرسيون 13.30-15.30
ثالثي آسيه رگرسيون 15.30-17.30
ثالثي محمدجعفر آمارواحتمالات کاربردي/مهندسي 13.30-15.30
ثالثي محمدجعفر آمارواحتمالات کاربردي/مهندسي 15.30-17.30
ثالثي مهدي حقوق تجارت 3 13.30-15.30
ثالثي مهدي حقوق تجارت 3 15.30-17.30
جانقربان آزاده حقوق بين الملل خصوصي 1 08.30-10.30
جانقربان آزاده حقوق بين الملل خصوصي 2 10.30-12.30
جلي شهرضا محمد حسن آزمايشگاه پايگاه داده ها گ2 08.30-10.30
جلي شهرضا محمد حسن آزمايشگاه پايگاه داده ها گ2 10.30-12.30
جلي شهرضا محمد حسن آزمايشگاه پايگاه داده ها گ3 13.30-15.30
جلي شهرضا محمد حسن آزمايشگاه پايگاه داده ها گ3 15.30-17.30
جمي محمد رضا ساختمان داده ها 08.30-10.30
جمي محمد رضا ساختمان داده ها 10.30-12.30
جمي محمد رضا شبکه کامپيوتري 2 13.30-15.30
جمي محمد رضا شبکه کامپيوتري 2 15.30-17.30
حيدري شهرضا احمد آمادگي جسماني 1- برادران 08.30-10.30
حيدري شهرضا احمد آمادگي جسماني 1- برادران 10.30-12.30
حيدري شهرضا احمد دووميداني 1-برادران 13.30-15.30
حيدري شهرضا احمد دووميداني 2-برادران 15.30-17.30
خاکسار جلالي حجت اله نحوه تنظيم وکنترل بودجه ريزي 08.30-10.30
خاکسار جلالي حجت اله نحوه تنظيم وکنترل بودجه ريزي 10.30-12.30
دشتي مهدي مديريت توليد 08.30-10.30
دشتي مهدي مديريت توليد 10.30-12.30
دشتي مهدي مديريت استراتژيک 13.30-15.30
دشتي مهدي کارورزي مديريت صنعتي 15.30-17.30
دکتر خالقي محمود مرتعداري 13.30-15.30
دکتر خالقي محمود دامپروري عمومي 15.30-17.30
دکتر زاهدي محمد ارزيابي طرحهاي اقتصادي 10.30-12.30
دکتر زاهدي محمد نظامهاي اقتصادي 13.30-15.30
دکتر مومني ناصر علم النفس 10.30-12.30
دکتر مومني ناصر نحوکاربردي 4 13.30-15.30
دکتر مومني ناصر مديريت اسلامي 2 15.30-17.30
دکتر ناظم حبيب اله زبان خارجه گ1 برادران 08.30-10.30
دکتر ناظم حبيب اله روانشناسي فيزيولوژيک 10.30-12.30
زائري زهرا کنترل کيفيت آماري - مديريت 08.30-10.30
زائري زهرا کنترل کيفيت آماري 10.30-12.30
زائري زهرا آماررياضي 1 13.30-15.30
زائري زهرا آماررياضي 1 15.30-17.30
شاهچراغي شهرضايي احمد مقاله نويسي 08.30-10.30
شاهچراغي شهرضايي احمد نامه نگاري 10.30-12.30
شاهچراغي شهرضايي احمد اصول وروش تحقيق 2 13.30-15.30
شاهچراغي شهرضايي احمد زبان تخصصي3-م بازرگاني سنتي 15.30-17.30
صادقي بابوکاني زهرا نظريه هاي مشاوره وروان درماني 13.30-15.30
صادقي بابوکاني زهرا نظريه هاي مشاوره وروان درماني 15.30-17.30
صفار افسانه پروژه روانشناسي گ 3 08.30-10.30
صفار افسانه پروژه روانشناسي گ 3 10.30-12.30
صفدريان فرزانه آزمايشگاه فيزيک1 - گ3 08.30-10.30
صفدريان فرزانه آزمايشگاه فيزيک1 - گ3 10.30-12.30
صفدريان فرزانه ابررسانايي وکاربردآن 13.30-15.30
صفدريان فرزانه ابررسانايي وکاربردآن 15.30-17.30
ضيايي حميدرضا تحقيق درعمليات - بازرگاني 15.30-17.30
عرفان عارفه مقدمات تکنولوژي آموزشي 08.30-10.30
عرفان عارفه مقدمات تکنولوژي آموزشي 10.30-12.30
عرفان عارفه کاربرد کامپيوتر در مديريت آموزشي 13.30-15.30
عرفان عارفه کاربرد کامپيوتر در مديريت آموزشي 15.30-17.30
عسکري عليرضا مباني جامعه شناسي گ2 08.30-10.30
عسکري عليرضا مباني جامعه شناسي گ2 10.30-12.30
عسکري عليرضا مباني جامعه شناسي گ1 13.30-15.30
عسکري عليرضا مباني جامعه شناسي گ1 15.30-17.30
عشوريان محبوبه آزمايشگاه کامپيوتر 08.30-10.30
عشوريان محبوبه آزمايشگاه کامپيوتر 10.30-12.30
فدائي مژگان الکترونيک 1 08.30-10.30
فدائي مژگان الکترونيک 1 10.30-12.30
فدائي مژگان آزمايشگاه الکترونيک 1 13.30-15.30
فدائي مژگان آزمايشگاه الکترونيک 1 15.30-17.30
فرقداني اکبر جبر1 08.30-10.30
فرقداني اکبر جبر1 10.30-12.30
فرقداني اکبر آناليزعددي 1 13.30-15.30
فرقداني اکبر آناليزعددي 1 15.30-17.30
فرماني سميه متون فقه 3 13.30-15.30
فرماني سميه قوائدفقه 2 15.30-17.30
محمد قاسمي مهناز مديريت کلاس 08.30-10.30
محمد قاسمي مهناز مديريت کلاس 10.30-12.30
ملکيان مسعود روش تدريس تعليمات ديني 08.30-10.30
ملکيان مسعود وش هاي نوين ياددهي - يادگيري و کاربرد آن در دوره ابتدايي 10.30-12.30
ملکيان مسعود راهنمايي تحصيلي وشغلي 13.30-15.30
ملکيان مسعود راهنمايي تحصيلي وشغلي 15.30-17.30
ميرزايي محمودرضا آيين دادرسي کيفري 2 13.30-15.30
ميرطلايي محمدعلي حسابداري پيشرفته 2 08.30-10.30
ميرطلايي محمدعلي حسابداري پيشرفته 2 10.30-12.30
نوريان مجيد حسابداري ميانه 1 08.30-10.30
نوريان مجيد حسابداري ميانه 1 10.30-12.30
نوريان مجيد اصول حسابداري 3 اقتصاد-مديريت 13.30-15.30
نوريان مجيد اصول حسابداري 3 اقتصاد-مديريت 15.30-17.30
همسايگان مهسا کارتحقيقي 1 گ1 15.30-17.30
يزداني مرتضي زبان تخصصي 1- فارسي 13.30-15.30
يزداني مرتضي زبان تخصصي 2- فارسي 15.30-17.30

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین 1391ساعت 13:16  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
اسکندري حميده رياضي 1 - 4واحدي 08.30-10.30
اسکندري حميده رياضي 1 - 4واحدي 10.30-12.30
باغستاني رقيه تحقيق درعمليات IT 08.30-10.30
باغستاني رقيه تحقيق درعمليات IT 10.30-12.30
بهرامي ثريا تنيس روي ميز1-خواهران 08.30-10.30
بهرامي ثريا تنيس روي ميز1-خواهران 10.30-12.30
بيغم مهدي سيستم هاي چندرسانه اي 13.30-15.30
بيغم مهدي سيستم هاي چندرسانه اي 15.30-17.30
جمي محمد رضا هوش مصنوعي 08.30-10.30
جمي محمد رضا هوش مصنوعي 10.30-12.30
جمي محمد رضا شيوه ارائه مطالب 13.30-15.30
جمي محمد رضا شيوه ارائه مطالب 15.30-17.30
دکتر طالبيان محمد حسن روانشناسي جنايي 08.30-10.30
دکتر طالبيان محمد حسن روانشناسي اعتياد 10.30-12.30
دکتر طالبيان محمد حسن روانشناسي تجربي 13.30-15.30
دکتر طالبيان محمد حسن روانشناسي تجربي 15.30-17.30
دکتر موذني احمد نظريه هاي جامعه شناسي 2 08.30-10.30
دکتر موذني احمد روش تحقيق نظري 10.30-12.30
دکتر موذني احمد جامعه شناسي روستايي 13.30-15.30
دکتر موذني احمد جامعه شناسي روستايي 15.30-17.30
شعاعي محمود سيستمهاي اطلاعاتي مديريت گ2 13.30-15.30
شعاعي محمود سيستمهاي اطلاعاتي مديريت گ2 15.30-17.30
ضيايي حميدرضا تحقيق درعمليات - بازرگاني 15.30-17.30
طاهري مجتبي کاربرد جمعيت شناسي 13.30-15.30
طاهري مجتبي مباني جمعيت شناسي 15.30-17.30
طبيبيان مهديه شيمي - تربيت بدني 10.30-12.30
فدائي مژگان آزمايشگاه فيزيک2 - گروه 1 08.30-10.30
فدائي مژگان آزمايشگاه فيزيک2 - گروه 1 10.30-12.30
فرقداني اکبر رياضي 2 - 4 واحدي 08.30-10.30
فرقداني اکبر رياضي 2 - 4 واحدي 10.30-12.30
فرقداني اکبر رياضي مهندسي 13.30-15.30
فرقداني اکبر رياضي مهندسي 15.30-17.30
فرماني سميه مبادي فقه واصول 13.30-15.30
فرماني سميه آشنايي بافقه 15.30-17.30
فلاحتيان منيژه رياضي فيزيک 2 08.30-10.30
فلاحتيان منيژه رياضي فيزيک 2 10.30-12.30
فلاحتيان منيژه آزمايشگاه فيزيک1 - گروه 2 13.30-15.30
فلاحتيان منيژه آزمايشگاه فيزيک1 - گروه 2 15.30-17.30
قلمباز سودابه پروژه مديريت بازرگاني گ1 08.30-10.30
قلمباز سودابه پروژه مديريت بازرگاني گ1 10.30-12.30
قلمباز سودابه پروژه مديريت بازرگاني گ1 13.30-15.30
قلمباز سودابه پروژه مديريت بازرگاني گ1 15.30-17.30
قنواتي مهدي طرح آزمايشهاي کشاورزي 08.30-10.30
قنواتي مهدي آزمايشگاه طرح آزمايشهاي کشاورزي 10.30-12.30
قنواتي مهدي آزمايشگاه طرح آزمايشهاي کشاورزي 13.30-15.30
قنواتي مهدي کارآموزي کشاورزي 15.30-17.30
کاظم پور زهرا آشنايي با ويراستاري و نشر 08.30-10.30
کاظم پور زهرا آشنايي با ويراستاري و نشر 10.30-12.30
کاظم پور زهرا کارآموزي 4 - کتابداري 13.30-15.30
کاظم پور زهرا کارآموزي 4 - کتابداري 15.30-17.30
کاظمپور سميه رياضيات پايه ومقدمات آمار 13.30-15.30
کاظمپور سميه رياضيات پايه ومقدمات آمار 15.30-17.30
کياني ؟ دووميداني 1-خواهران 08.30-10.30
کياني ؟ دووميداني 2- خواهران 10.30-12.30
کياني ؟ هندبال 1-خواهران 13.30-15.30
کياني ؟ هندبال 1-خواهران 15.30-17.30
مدينه سيدمحسن حسابداري صنعتي 1 گ2 13.30-15.30
مدينه سيدمحسن حسابداري صنعتي 1 گ2 15.30-17.30
مسيبي الهه زبان تخصصي مديريت صنعتي 08.30-10.30
مسيبي الهه زبان تخصصي اقتصادومديريت 10.30-12.30
مصطفوي پروين متون فقه 4 08.30-10.30
مصطفوي پروين متون فقه 4 10.30-12.30
ميرزايي ژيمناستيک 1-برادران 08.30-10.30
ميرزايي ژيمناستيک 1-برادران 10.30-12.30
ميرزايي کشتي 2-برادران 13.30-15.30
ميرزايي کشتي 2-برادران 15.30-17.30
هاشمي فرشته سيستمهاي عامل 08.30-10.30
هاشمي فرشته سيستمهاي عامل 10.30-12.30
هاشمي فرشته مباني فناوري اطلاعات 13.30-15.30
هاشمي فرشته مباني فناوري اطلاعات 15.30-17.30
همت فرهنگ روانشناسي وآموزش کودکان استثنايي 08.30-10.30
همت فرهنگ روانشناسي وآموزش کودکان استثنايي 10.30-12.30
همت فرهنگ روانشناسي کودکان استثنايي 13.30-15.30
همت فرهنگ روانشناسي کودکان استثنايي 15.30-17.30
يوسفي بتول مباني واصول سازمان ومديريت 08.30-10.30
يوسفي بتول فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها 10.30-12.30

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین 1391ساعت 13:14  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
ابريشمي ندا آماررياضي 2 08.30-10.30
ابريشمي ندا آماررياضي 2 10.30-12.30
ابريشمي ندا روشهاي چندمتغيره پيوسته 13.30-15.30
ابريشمي ندا روشهاي چندمتغيره پيوسته 15.30-17.30
اسکندري حميده رياضيات پايه (ومقدمات آمار1) گ3 13.30-15.30
اسکندري حميده رياضيات پايه (ومقدمات آمار1) گ3 15.30-17.30
باغستاني رقيه منطق رياضي 08.30-10.30
باغستاني رقيه منطق رياضي 10.30-12.30
باغستاني رقيه مباني منطق و نظريه مجموعه ها 13.30-15.30
باغستاني رقيه مباني منطق و نظريه مجموعه ها 15.30-17.30
براهيمي گيتي حقوق مدني 8شفعه ووصيت وارث 08.30-10.30
حيدري شهرضا احمد تغذيه ورزشي 08.30-10.30
حيدري شهرضا احمد مديريت تاسيسات ورزشي 10.30-12.30
حيدري شهرضا احمد مديريت وطرزاجراي مسابقات 13.30-15.30
حيدري شهرضا احمد مديريت وطرزاجراي مسابقات 15.30-17.30
خاکسار سروره پروژه روانشناسي گ2 08.30-10.30
خاکسار سروره روشهاي آماري درعلوم تربيتي 10.30-12.30
خاکسار سروره آماراستنباطي 13.30-15.30
خاکسار سروره آماراستنباطي 15.30-17.30
خيام نکويي الهام کاربردآماردرمديريت صنعتي/بازرگاني 08.30-10.30
خيام نکويي الهام کاربردآماردرمديريت صنعتي/بازرگاني 10.30-12.30
خيام نکويي الهام آمارواحتمالات(کاربرددرمديريت1)گ2 13.30-15.30
خيام نکويي الهام آمارواحتمالات(کاربرددرمديريت1)گ2 15.30-17.30
دکتر باهنر مينا تفسيرموضوعي قرآن - گ8 خواهران 15.30-17.30
دکتر عدناني سيد محمد رضا آيين زندگي - گ3 برادران 10.30-12.30
دکتر ناظم حبيب اله زبان خارجه گ3 برادران 08.30-10.30
دکتر ناظم حبيب اله فيزيولوژي اعصاب وغدد 10.30-12.30
دکتر ناظم حبيب اله زيست شناسي 13.30-15.30
دکتر ناظم حبيب اله زيست شناسي 15.30-17.30
رضايي اسماعيل انقلاب اسلامي ايران-خواهران 13.30-15.30
رضايي اسماعيل انقلاب اسلامي ايران-برادران 15.30-17.30
شبانپور پروين اقتصادکلان 1 - کشاورزي 08.30-10.30
شبانپور پروين اقتصادتوسعه کشاورزي 10.30-12.30
شعاعي فروغ اقتصادکلان رشته مديريت 08.30-10.30
ضيايي حميدرضا پروژه اقتصاد گ 2 10.30-12.30
طيبي لاله درآمدي برادبيات انگليسي 2 08.30-10.30
طيبي لاله درآمدي برادبيات انگليسي 1 10.30-12.30
طيبي لاله فنون يادگيري زبان 13.30-15.30
طيبي لاله نگارش پيشرفته 15.30-17.30
عرفان عارفه فناوري آموزشي 08.30-10.30
عرفان عارفه فناوري آموزشي 10.30-12.30
عشوريان محبوبه برنامه سازي پيشرفته 08.30-10.30
عشوريان محبوبه برنامه سازي پيشرفته 10.30-12.30
عشوريان محبوبه ذخيره وبازيابي اطلاعات 13.30-15.30
عشوريان محبوبه ذخيره وبازيابي اطلاعات 15.30-17.30
قلمباز سودابه کارورزي مديريت بازرگاني 08.30-10.30
قلمباز سودابه مباني روش تحقيق گ1 10.30-12.30
قلمباز سودابه سمينارمسائل بازاريابي-تجميع 13.30-15.30
قلمباز سودابه کارورزي مديريت بازرگاني 15.30-17.30
کاظم پور زهرا واژه پردازي (فارسي و لاتين) 08.30-10.30
کاظم پور زهرا واژه پردازي (فارسي و لاتين) 10.30-12.30
کاظم پور زهرا مواد و خدمات کتابخانه براي کودکان و نوجوانان 13.30-15.30
کاظم پور زهرا کتابخانه هاي آموزشگاهي و توسعه يادگيري 15.30-17.30
کريمي پور دواني نژاد فروغ ترجمه پيشرفته 2 08.30-10.30
کريمي پور دواني نژاد فروغ ترجمه پيشرفته 1 10.30-12.30
مدينه سيدمحسن حسابداري کشاورزي 13.30-15.30
مدينه سيدمحسن حسابداري کشاورزي 15.30-17.30
مرداني زهرا تجارت الکترونيک1 - مديريت 15.30-17.30
ملکيان آفاق نثر2بخش 1سياستنامه وقابوسنامه 08.30-10.30
ملکيان آفاق نظم 3بخش 2مسعودسعد 10.30-12.30
ملکيان آفاق نظم 4بخش 3منطق الطيرعطار 13.30-15.30
ملکيان آفاق فارسي گ8 خواهران 15.30-17.30
موسوي سيدضيا جغرافياي تاريخي (اسلامي1- دوقرن اخير) 15.30-17.30
ميرزايي ژيمناستيک 2- خواهران 08.30-10.30
نصيري فهيمه پروژه کارعملي 08.30-10.30
نصيري فهيمه پروژه کارعملي 10.30-12.30
نصيري فهيمه پروژه کارعملي 13.30-15.30
نصيري فهيمه پروژه کارعملي 15.30-17.30
نوريان مجيد حسابداري پيشرفته 1 13.30-15.30
نوريان مجيد حسابداري پيشرفته 1 15.30-17.30
نيکخواه محمدحسن دستورونگارش 1 08.30-10.30
نيکخواه محمدحسن دستورونگارش 1 10.30-12.30
نيکخواه محمدحسن دستورونگارش 2 13.30-15.30
نيکخواه محمدحسن ترجمه انفرادي 1 15.30-17.30
هاشمي فرشته مديريت وکنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات 08.30-10.30
هاشمي فرشته مديريت وکنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات 10.30-12.30
يوسفي بتول مباني سازمان ومديريت 10.30-12.30

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین 1391ساعت 13:13  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

کلاسهای متون زبان 1 و آسیب شناسی روانی 2 خانم خاکسار مورخ 91/1/22 تشکیل نمی گردد.

کلاس حسابداری دولتی و میانه 2 آقای نوریان مورخ 91/1/25 تشکیل نمی گردد.

کلاس تاریخچه و مکاتب  و  کاربردآزمونهای روانی آقای صدرایی مورخ 91/1/25 تشکیل نمی گردد.

کلاس پروژه آقای طبائیان مورخ 91/1/25 تشکیل نمی گردد.

کلاس فناور اطلاعات برای مدیران آقای ایزدپناه مورخ 91/1/25 تشکیل نمی گردد و جبرانی آن در تاریخ 91/2/1 تشکیل می شود .

کلاس تحقیق در عملیات و اقتصادی سنجی آقای ضیایی مورخ 91/1/25 تشکیل نمی گردد.


+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم فروردین 1391ساعت 14:1  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
ابراهيمي مهرنوش اقتصادمهندسي 13.30-15.30
ابراهيمي مهرنوش اقتصادمهندسي 15.30-17.30
اسکندري حميده رياضي 1 - 3واحدي-گ1 08.30-10.30
اسکندري حميده رياضي 1 - 3واحدي-گ1 10.30-12.30
اطيابي سيده اعظم مردم شناسي فرهنگي 08.30-10.30
اطيابي سيده اعظم جامعه شناسي خانواده 10.30-12.30
اطيابي سيده اعظم مباني مطالعات فرهنگي 13.30-15.30
اطيابي سيده اعظم مباني مردم شناسي 15.30-17.30
اميري مريم جامعه شناسي جنگ ونيروهاي نظامي 13.30-15.30
اميري مريم آماردرعلوم اجتماعي 15.30-17.30
تاکي علي اکبر آمارمقدماتي علوم اجتماعي 08.30-10.30
تاکي علي اکبر آمارمقدماتي علوم اجتماعي 10.30-12.30
تاکي علي اکبر آمارواحتمالات(کاربرددرمديريت) گ1 13.30-15.30
تاکي علي اکبر آمارواحتمالات(کاربرددرمديريت) گ1 15.30-17.30
جمي محمد رضا طراحي الگوريتمها 08.30-10.30
جمي محمد رضا طراحي الگوريتمها 10.30-12.30
جمي محمد رضا کارآموزي IT و کامپيوتر 13.30-15.30
جمي محمد رضا کارآموزي IT و کامپيوتر 15.30-17.30
حيدري شهرضا احمد شنا1- برادران 08.30-10.30
حيدري شهرضا احمد شنا 2 برادران 10.30-12.30
حيدري مريم گفت وشنود2 08.30-10.30
حيدري مريم گفت وشنود2 10.30-12.30
حيدري مريم ترجمه شفاهي 2 13.30-15.30
حيدري مريم ترجمه شفاهي 2 15.30-17.30
دکتر خالقي محمود آزمايشگاه دامپروري عمومي- گ1 13.30-15.30
دکتر خالقي محمود آزمايشگاه دامپروري عمومي- گ1 15.30-17.30
دکتر عدناني سيد محمد رضا آيين زندگي - گ8 خواهران 10.30-12.30
دکتر عدناني سيد محمد رضا تفسيرموضوعي قرآن - گ1 برادران 13.30-15.30
شادمند سمانه جامعه شناسي سازمانها 08.30-10.30
شادمند سمانه جامعه شناسي سازمانها 10.30-12.30
شباني شهرضايي قدير علي اقتصاد خرد - مديريت 15.30-17.30
شعاعي فروغ پول و ارز و بانکداري 08.30-10.30
شعاعي فروغ اقتصادکلان ميانه 2 10.30-12.30
صابري فاطمه تربيت بدني2 گ2 خواهران 09.30-11.00
صابري فاطمه تربيت بدني2 گ4 خواهران 11.00-12.30
صابري فاطمه تربيت بدني2 گ6 خواهران 13.00-14.30
صابري فاطمه تربيت بدني2 گ8 خواهران 14.30-16.00
صفار افسانه روا نشناسي هوش و سنجش آن 08.30-10.30
صفار افسانه روانشناسي مرضي کودک 10.30-12.30
صفار افسانه بهداشت رواني 13.30-15.30
صفار افسانه روانشناسي پويايي گروه 15.30-17.30
صفدريان مريم آزمايشگاه هواواقليم شناسي -گ2 08.30-10.30
صفدريان مريم آزمايشگاه هواواقليم شناسي -گ2 10.30-12.30
فرقداني اکبر جبرخطي 1براي آمار 08.30-10.30
فرقداني اکبر جبرخطي 1براي آمار 10.30-12.30
فرقداني اکبر رياضي 2 - 3 واحدي 13.30-15.30
فرقداني اکبر رياضي 2 - 3 واحدي 15.30-17.30
قلمباز سودابه کارورزي مديريت دولتي 08.30-10.30
قلمباز سودابه مديريت رفتارسازماني گ1 10.30-12.30
قلمباز سودابه تصميم گيري وتعيين خطمشي دولتي 13.30-15.30
قنواتي مهدي آمارواحتمالات وکاربردآن درکشاورزي 08.30-10.30
قنواتي مهدي عمليات کشاورزي 10.30-12.30
قنواتي مهدي عمليات کشاورزي 13.30-15.30
قنواتي مهدي عمليات کشاورزي 15.30-17.30
قيام شکوفه کامپيوتر مديريت 08.30-10.30
قيام شکوفه کامپيوتر مديريت 10.30-12.30
قيام شکوفه کامپيوتر حسابداري 13.30-15.30
قيام شکوفه کامپيوتر حسابداري 15.30-17.30
گلابي حسينقلي کار تحقيقي گ 2 13.30-15.30
گلابي حسينقلي کار تحقيقي گ 2 15.30-17.30
مجاب بهمن سيرانديشه هاي سياسي وتحول نهادهاي اداري 13.30-15.30
مرداني زهرا تجارت الکترونيک2 - مديريت 13.30-15.30
مرداني زهرا تجارت الکترونيک2 - مديريت 15.30-17.30
مسيبي الهه ترجمه شفاهي 3 08.30-10.30
مسيبي الهه ترجمه شفاهي 3 10.30-12.30
ملکيان آفاق فارسي گ2 خواهران 08.30-10.30
ملکيان آفاق فارسي گ4 خواهران 10.30-12.30
ملکيان آفاق فارسي گ6 خواهران 13.30-15.30
ملکيان آفاق فارسي گ1 برادران 15.30-17.30
نظيفي مهناز متون حقوقي 1به زبان خارجه 13.30-15.30
نظيفي مهناز متون حقوقي 1به زبان خارجه 15.30-17.30
يحيي آبادي مرضيه تاريخ اروپاازجنگ جهاني اول تاکنون 08.30-10.30
يحيي آبادي مرضيه تاريخ تفکر سياسي در دوره قاجاريه 10.30-12.30

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم فروردین 1391ساعت 16:13  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
اسکندري حميده آناليزرياضي 1 08.30-10.30
اسکندري حميده آناليزرياضي 1 10.30-12.30
باقري زهرا متون زبان خارجه درمديريت آموزشي 08.30-10.30
باقري زهرا متون زبان خارجه درمديريت آموزشي 10.30-12.30
باقري زهرا مديريت اسلامي 13.30-15.30
باقري زهرا پروژه کار عملي گ 2 15.30-17.30
پارسايي فهيمه مباحث نودرفناوري اطلاعات 08.30-10.30
پارسايي فهيمه مباحث نودرفناوري اطلاعات 10.30-12.30
پارسايي فهيمه مهندسي فناوري اطلاعات 1 13.30-15.30
پارسايي فهيمه مهندسي فناوري اطلاعات 1 15.30-17.30
ترابي فرد معصومه اصول علم اقتصاد 08.30-10.30
ترابي فرد معصومه مباني علم اقتصاد 10.30-12.30
ترابي فرد معصومه اقتصادمديريت 13.30-15.30
ترابي فرد معصومه اقتصادخرد1 - کشاورزي 15.30-17.30
جعفري محمد حسين متون فقه 2 15.30-17.30
حاجي آبادي ناهيد زبان خارجه گ2 خواهران 08.30-10.30
حاجي آبادي ناهيد زبان خارجه گ4 خواهران 10.30-12.30
حاجي آبادي ناهيد زبان خارجه گ6 خواهران 13.30-15.30
حاجي آبادي ناهيد زبان تخصصي 1-م دولتي تجميع 15.30-17.30
حيدري شهرضا احمد تربيت بدني1 گ1 براداران 09.30-11.00
حيدري شهرضا احمد تربيت بدني1 گ3 براداران 11.00-12.30
حيدري شهرضا احمد تربيت بدني2 گ1 براداران 13.00-14.30
حيدري شهرضا احمد تربيت بدني2 گ3 براداران 14.30-16.00
دشتي مهدي پروژه بازرگاني گ 2 08.30-10.30
دشتي مهدي پروژه بازرگاني گ 2 10.30-12.30
دکتر باهنر مينا تفسيرموضوعي قرآن - گ2 خواهران 15.30-17.30
دکتر زاهدي محمد توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي 08.30-10.30
دکتر زاهدي محمد ماليه عمومي (خط مشي دولتها) 10.30-12.30
دکتر طالبيان محمد حسن روان شناسي زبان (با تاکيد بر آموزش زبان فارسي ) 08.30-10.30
دکتر طالبيان محمد حسن انگيزش وهيجان 10.30-12.30
دکتر عدناني سيد محمد رضا آيين زندگي - گ2 خواهران 10.30-12.30
دکتر موذني احمد روش تحقيق عملي 08.30-10.30
دکتر موذني احمد روش تحقيق عملي 10.30-12.30
دکتر موذني احمد کارتحقيقي گ1 13.30-15.30
دکتر موذني احمد کارتحقيقي گ1 15.30-17.30
دکتر مومني ناصر قواعدعربي 3 10.30-12.30
دکتر مومني ناصر تاريخ تفکراجتماعي دراسلام 15.30-17.30
سپهري زاده زهره رياضيات(ساختمانهاي) گسسته 08.30-10.30
سپهري زاده زهره رياضيات(ساختمانهاي) گسسته 10.30-12.30
سپهري زاده زهره نظريه محاسبه 13.30-15.30
سپهري زاده زهره نظريه محاسبه 15.30-17.30
شبانپور پروين اقتصادکلان 2 - کشاورزي 08.30-10.30
شبانپور پروين طرح بهسازي روستايي 10.30-12.30
صفدريان فرزانه آزمايشگاه فيزيک2 - گروه 2 08.30-10.30
صفدريان فرزانه آزمايشگاه فيزيک2 - گروه 2 10.30-12.30
صفدريان فرزانه آزمايشگاه فيزيک1 - گروه 1 13.30-15.30
صفدريان فرزانه آزمايشگاه فيزيک1 - گروه 1 15.30-17.30
طبائيان الهام سادات سيستمهاي خريدوانبارداري وتوزيع 08.30-10.30
طبائيان الهام سادات سيستمهاي خريدوانبارداري وتوزيع 10.30-12.30
طبائيان الهام سادات بازاريابي بين الملل 13.30-15.30
طبائيان الهام سادات کنترل پروژه 15.30-17.30
عشوريان محبوبه برنامه سازي پيشرفته 08.30-10.30
عشوريان محبوبه برنامه سازي پيشرفته 10.30-12.30
عشوريان محبوبه مباني کامپيوتروبرنامه سازي 13.30-15.30
عشوريان محبوبه مباني کامپيوتروبرنامه سازي 15.30-17.30
فرقداني اکبر معادلات ديفرانسيل 08.30-10.30
فرقداني اکبر معادلات ديفرانسيل 10.30-12.30
فرقداني اکبر رياضي 1 کشاورزي 13.30-15.30
فرقداني اکبر رياضي 1 کشاورزي 15.30-17.30
قرقاني حيدرقلي ارزشيابي شخصيت 08.30-10.30
قرقاني حيدرقلي ارزشيابي شخصيت 10.30-12.30
قرقاني حيدرقلي پروژه روانشناسي گ5 13.30-15.30
قرقاني حيدرقلي پروژه روانشناسي گ5 15.30-17.30
قلمباز سودابه پروژه مديريت دولتي 08.30-10.30
قلمباز سودابه پروژه مديريت دولتي 10.30-12.30
قلمباز سودابه پروژه مديريت بازرگاني گ1 13.30-15.30
قلمباز سودابه پروژه مديريت دولتي 15.30-17.30
قنواتي مهدي کارآموزي کشاورزي 13.30-15.30
قنواتي مهدي کارآموزي کشاورزي 15.30-17.30
قيام شکوفه زبانهاي برنامه سازي 08.30-10.30
قيام شکوفه زبانهاي برنامه سازي 10.30-12.30
قيام شکوفه زبانهاي ماشين وبرنامه سازي سيستم 13.30-15.30
قيام شکوفه زبانهاي ماشين وبرنامه سازي سيستم 15.30-17.30
کدخدايي زهره رياضيات پايه (ومقدمات آمار1) گ2 08.30-10.30
کدخدايي زهره رياضيات پايه (ومقدمات آمار1) گ2 10.30-12.30
کدخدايي زهره رياضيات پايه (ومقدمات آمار1) گ1 13.30-15.30
کدخدايي زهره رياضيات پايه (ومقدمات آمار1) گ1 15.30-17.30
کريمي پور دواني نژاد فروغ ترجمه متون اقتصادي 08.30-10.30
کريمي پور دواني نژاد فروغ ترجمه متون سياسي 10.30-12.30
مرداني زهرا -س- پروژه روانشناسي گ4 08.30-10.30
مرداني زهرا -س- پروژه روانشناسي گ4 10.30-12.30
مرداني زهرا -س- آمارتوصيفي 13.30-15.30
مرداني زهرا -س- پروژه روانشناسي گ4 15.30-17.30
مميز ليلا حقوق اساسي 1 13.30-15.30
مميز ليلا حقوق مدني 2اموال ومالکيت 15.30-17.30
نوريان مجيد حسابداري صنعتي 3 13.30-15.30
نوريان مجيد حسابداري صنعتي 3 15.30-17.30
يحيي آبادي مرضيه تاريخ ايران دردوره ساسانيان 08.30-10.30
يحيي آبادي مرضيه تاريخ ايران دردوره ساسانيان 10.30-12.30

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم فروردین 1391ساعت 16:11  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
ايوبي فاطمه جبر خطي عددي 08.30-10.30
ايوبي فاطمه جبر خطي عددي 10.30-12.30
ايوبي فاطمه رياضيات پايه علوم اجتماعي 13.30-15.30
ايوبي فاطمه رياضيات پايه علوم اجتماعي 15.30-17.30
بيغم مهدي تجارت الکترونيکي 13.30-15.30
بيغم مهدي تجارت الکترونيکي 15.30-17.30
پارسايي فهيمه پايگاه داده ها 13.30-15.30
پارسايي فهيمه پايگاه داده ها 15.30-17.30
دشتي مهدي کارورزي مديريت صنعتي 08.30-10.30
دشتي مهدي کارورزي مديريت صنعتي 10.30-12.30
دشتي مهدي کارورزي مديريت صنعتي 13.30-15.30
دشتي مهدي کارورزي مديريت صنعتي 15.30-17.30
دکتر اباذري مرتضي قرائت متون تاريخي به زبان خارجي 2 08.30-10.30
دکتر اباذري مرتضي تاريخ بيزانس 10.30-12.30
دکتر اباذري مرتضي تاريخ تحولات ايران دردوره سلجوقيان 13.30-15.30
دکتر اباذري مرتضي پژوهش درموضوعات منتخب 15.30-17.30
دکتر جمالي حميد رضا کارتحقيقي 2 گ2 08.30-10.30
دکتر جمالي حميد رضا کارتحقيقي 2 گ2 10.30-12.30
دکتر جمالي حميد رضا حقوق اساسي 2 گ 1 13.30-15.30
دکتر جمالي حميد رضا رويه قضايي 15.30-17.30
دکتر زاهدي محمد پروژه اقتصاد 08.30-10.30
دکتر زاهدي محمد پروژه اقتصاد 10.30-12.30
دکتر زاهدي محمد پروژه اقتصاد 13.30-15.30
دکتر زاهدي محمد پروژه اقتصاد 15.30-17.30
دکتر موذني احمد کاربرد کامپيوتر در علوم اجتماعي 08.30-10.30
دکتر موذني احمد کاربرد کامپيوتر در علوم اجتماعي 10.30-12.30
ژوليده فهيمه آزمايشگاه آفات وبيماري هاي گياهي- گ1 08.30-10.30
ژوليده فهيمه آزمايشگاه آفات وبيماري هاي گياهي- گ1 10.30-12.30
ژوليده فهيمه آزمايشگاه آفات وبيماري هاي گياهي- گ2 13.30-15.30
ژوليده فهيمه آزمايشگاه آفات وبيماري هاي گياهي- گ2 15.30-17.30
شاهسواري محمودرضا جامعه شناسي انقلاب 08.30-10.30
شاهسواري محمودرضا تکنيکهاي خاص تحقيق 10.30-12.30
شعاعي فروغ اقتصادسنجي 08.30-10.30
شعاعي فروغ اقتصادسنجي 10.30-12.30
شفي حسين انديشه اسلامي 1- برادران 13.30-15.30
شفي حسين انديشه اسلامي 2- برادران 15.30-17.30
صابري فاطمه تربيت بدني1 گ10 خواهران 09.30-11.00
صابري فاطمه تربيت بدني1 گ12 خواهران 11.00-12.30
صابري فاطمه تربيت بدني2 گ18 خواهران 13.00-14.30
صادقي بابوکاني زهرا اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده 13.30-15.30
صادقي بابوکاني زهرا روانشناسي مشاوره وراهنمايي 15.30-17.30
صداقت فر شهزاد آزمايشگاه آبياري عمومي- گ2 08.30-10.30
صداقت فر شهزاد آزمايشگاه آبياري عمومي- گ2 10.30-12.30
صداقت فر شهزاد آزمايشگاه آبياري عمومي- گ1 13.30-15.30
صداقت فر شهزاد آزمايشگاه آبياري عمومي- گ1 15.30-17.30
صفدريان مريم آزمايشگاه هواواقليم شناسي -گ1 08.30-10.30
صفدريان مريم آزمايشگاه هواواقليم شناسي -گ1 10.30-12.30
صفدريان مريم آزمايشگاه خاک شناسي عمومي- گ1 13.30-15.30
صفدريان مريم آزمايشگاه خاک شناسي عمومي- گ1 15.30-17.30
ضيايي حميدرضا اقتصادسنجي-کشاورزي 13.30-15.30
ضيايي حميدرضا اقتصادسنجي-کشاورزي 15.30-17.30
عشوريان محبوبه آزمايشگاه کامپيوتر 08.30-10.30
عشوريان محبوبه آزمايشگاه کامپيوتر 10.30-12.30
عميدي نسرين دخت بررسي آثارترجمه شده اسلامي 1 13.30-15.30
عميدي نسرين دخت بررسي آثارترجمه شده اسلامي 2 15.30-17.30
فرماني سميه اصول فقه 1 08.30-10.30
فرماني سميه اصول فقه 2 10.30-12.30
کريمي پور دواني نژاد فروغ روش تدريس زبان انگليسي 08.30-10.30
کريمي پور دواني نژاد فروغ روش تدريس زبان انگليسي 10.30-12.30
کياني زهرا حقوق تجارت 2 08.30-10.30
کياني زهرا حقوق تجارت 4 10.30-12.30
کياني زهرا آيين دادرسي کيفري 1 13.30-15.30
کيهاني زري آمادگي جسماني 1 خواهران 08.30-10.30
کيهاني زري آمادگي جسماني 2 خواهران 10.30-12.30
کيهاني زري بسکتبال 1-خواهران 13.30-15.30
کيهاني زري بسکتبال 1-خواهران 15.30-17.30
گلابي حسينقلي کار تحقيقي گ 2 13.30-15.30
گلابي حسينقلي کار تحقيقي گ 2 15.30-17.30
يحيي آبادي مرضيه تاريخ تحولات سياسي ايران دردوره غوريان وخوارزمشاهيان 08.30-10.30
يحيي آبادي مرضيه تاريخ ايران دردوره سلوکي واشکاني 10.30-12.30

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم فروردین 1391ساعت 16:10  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

کلاس پزشکی قانونی خانم دکتر خادم مورخ 91/1/28 تشکیل نمی گردد


+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم فروردین 1391ساعت 15:48  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
اسلامي شيرين مکانيک کوانتومي 2 08.30-10.30
اسلامي شيرين مکانيک کوانتومي 2 10.30-12.30
بيغم مهدي کامپايلر 08.30-10.30
بيغم مهدي کامپايلر 10.30-12.30
جمي محمد رضا پروژه IT 08.30-10.30
جمي محمد رضا پروژه IT 10.30-12.30
جمي محمد رضا کارآموزي IT و کامپيوتر 13.30-15.30
جمي محمد رضا کارآموزي IT و کامپيوتر 15.30-17.30
حيدري شهرضا احمد تربيت بدني1 گ5 براداران 09.30-11.00
حيدري شهرضا احمد تربيت بدني1 گ7 براداران 11.00-12.30
حيدري شهرضا احمد تربيت بدني2 گ5 برادران 13.00-14.30
حيدري شهرضا احمد تربيت بدني2 گ7 برادران 14.30-16.00
ذوالفقاري حسين اصول ومباني نظري ترجمه 08.30-10.30
ذوالفقاري حسين آزمون سازي زبان انگليسي 10.30-12.30
رحمتي محمدحسن حقوق جزاي اختصاصي 1 08.30-10.30
رحمتي محمدحسن حقوق جزاي اختصاصي 2 10.30-12.30
رحمتي محمدحسن حقوق جزاي اختصاصي 3 13.30-15.30
رحمتي محمدحسن حقوق جزاي عمومي 3 15.30-17.30
روشندل نوروزعلي رياضيات پايه (ومقدمات آمار2) گ1 08.30-10.30
روشندل نوروزعلي رياضيات پايه (ومقدمات آمار2) گ1 10.30-12.30
روشندل نوروزعلي رياضيات پايه (ومقدمات آمار2) گ2 13.30-15.30
روشندل نوروزعلي رياضيات پايه (ومقدمات آمار2) گ2 15.30-17.30
شبيه گردان محمد حسابداري دولتي 08.30-10.30
شبيه گردان محمد حسابداري دولتي 10.30-12.30
شفيعي خليل اصول حسابداري 1 گ1 08.30-10.30
شفيعي خليل اصول حسابداري 1 گ1 10.30-12.30
شفيعي خليل اصول حسابداري 2 گ1 13.30-15.30
شفيعي خليل اصول حسابداري 2 گ1 15.30-17.30
صدرايي اميررضا کاربردآزمونهاي رواني 13.30-15.30
صدرايي اميررضا کاربردآزمونهاي رواني 15.30-17.30
صفدريان علي سازماندهي واصلاح تشکيلات وروشها 08.30-10.30
صفدريان علي سازماندهي واصلاح تشکيلات وروشها 10.30-12.30
صفدريان علي مباني مديريت دولتي 1 13.30-15.30
ضيايي حميدرضا تحقيق درعمليات 2 08.30-10.30
ضيايي حميدرضا تحقيق درعمليات 2 10.30-12.30
ضيايي حميدرضا پژوهش عملياتي 13.30-15.30
ضيايي حميدرضا تحقيق در عمليات1/پژوهش عملياتي 13.30-15.30
ضيايي حميدرضا پژوهش عملياتي 15.30-17.30
ضيايي حميدرضا تحقيق در عمليات1/پژوهش عملياتي 15.30-17.30
طبائيان مهدي شبيه سازي کامپيوتري 08.30-10.30
طبائيان مهدي شبيه سازي کامپيوتري 10.30-12.30
طبائيان مهدي بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي 13.30-15.30
طبائيان مهدي بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي 15.30-17.30
غلامي محمدمهدي آيين دادرسي مدني 3 13.30-15.30
غلامي محمدمهدي جرم شناسي 15.30-17.30
گلابي حسينقلي جامعه شناسي صنعتي 08.30-10.30
گلابي حسينقلي روانشناسي اجتماعي 10.30-12.30
گلابي حسينقلي زبان تخصصي - مطالعه متون علوم اجتماعي 1 13.30-15.30
گلابي حسينقلي زبان تخصصي 2 -علوم اجتماعي 15.30-17.30
مصطفوي پروين انديشه اسلامي 1- گ4 خواهران 08.30-10.30
مصطفوي پروين انديشه اسلامي 2- گ4 خواهران 10.30-12.30
مصطفوي پروين فرهنگ وتمدن اسلام و ايران- گ4خواهران 13.30-15.30
مصطفوي پروين فرهنگ وتمدن اسلام و ايران- گ4خواهران 15.30-17.30
موحدنيا حبيب اله اصول تنظيم وکنترل بودجه دولتي 08.30-10.30
موحدنيا حبيب اله فراگردتنظيم وکنترل بودجه 10.30-12.30
ميرطاووسي سيد ايوب مدارهاي الکتريکي 1 08.30-10.30
ميرطاووسي سيد ايوب مدارهاي الکتريکي 1 10.30-12.30
ميرطاووسي سيد ايوب آزمايشگاه مدارهاي الکترونيکي 13.30-15.30
ميرطاووسي سيد ايوب آزمايشگاه مدارهاي الکترونيکي 15.30-17.30
نوريان مجيد حسابداري ميانه 2 08.30-10.30
نوريان مجيد حسابداري ميانه 2 10.30-12.30
نوريان مجيد حسابداري وحسابرسي دولتي 13.30-15.30
نوريان مجيد حسابداري وحسابرسي دولتي 15.30-17.30
نيک مرد بابک معماري کامپيوتر 08.30-10.30
نيک مرد بابک معماري کامپيوتر 10.30-12.30
نيک مرد بابک پروژه کامپيوتر 13.30-15.30
نيک مرد بابک پروژه کامپيوتر 15.30-17.30

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم فروردین 1391ساعت 15:45  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
ابراهيمي مهرنوش اقتصادخردميانه 2 08.30-10.30
ابراهيمي مهرنوش اقتصادخردميانه 2 10.30-12.30
ابراهيمي مهرنوش اقتصادتوليدکشاورزي 13.30-15.30
ابراهيمي مهرنوش اقتصادتوليدکشاورزي 15.30-17.30
ايزدپناه عماد مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات 13.30-15.30
ايزدپناه عماد مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات 15.30-17.30
پدرام ايمان آبخيزداري وحفاظت آب وخاک 08.30-10.30
پدرام ايمان روشهاي تحقيق دراقتصادکشاورزي 10.30-12.30
حيدري شهرضا احمد آمادگي جسماني 1- برادران 08.30-10.30
حيدري شهرضا احمد آمادگي جسماني 1- برادران 10.30-12.30
حيدري شهرضا احمد دووميداني 1-برادران 13.30-15.30
حيدري شهرضا احمد دووميداني 2-برادران 15.30-17.30
خاکسار جلالي حجت اله مديريت شهرداريهاي زمانهاي محلي 08.30-10.30
خاکسار جلالي حجت اله مديريت تحول سازماني 10.30-12.30
خاکسار جلالي حجت اله مديريت تطبيقي 15.30-17.30
دکتر خالقي محمود مرتعداري 13.30-15.30
دکتر خالقي محمود مرتعداري 15.30-17.30
دکتر زاهدي محمد نظامهاي اقتصادي 13.30-15.30
دکتر زاهدي محمد اقتصادايران 15.30-17.30
ذوالفقاري حسين خواندن ودرک مفاهيم 2 08.30-10.30
ذوالفقاري حسين خواندن ودرک مفاهيم 2 10.30-12.30
ذوالفقاري حسين خواندن ودرک مفاهيم 3 13.30-15.30
ذوالفقاري حسين خواندن ودرک مفاهيم 3 15.30-17.30
سرمدي پگاه حقوق مدني 4الزامات خارج ازقراردادها 08.30-10.30
صادقي بابوکاني زهرا روانشناسي عمومي 13.30-15.30
صادقي بابوکاني زهرا روانشناسي عمومي 2 15.30-17.30
صدري آزاده حقوق تجارت (م بازرگاني) 08.30-10.30
صفار افسانه پروژه روانشناسي گ 3 08.30-10.30
صفار افسانه پروژه روانشناسي گ 3 10.30-12.30
صفار افسانه پروژه روانشناسي گ 3 13.30-15.30
صفار افسانه پروژه روانشناسي گ 3 15.30-17.30
ضيايي حميدرضا تحقيق درعمليات - بازرگاني 15.30-17.30
عرفان عارفه فناوري آموزشي 08.30-10.30
عرفان عارفه فناوري آموزشي 10.30-12.30
عرفان عارفه کاربرد کامپيوتر در مديريت آموزشي 13.30-15.30
عرفان عارفه کاربرد کامپيوتر در مديريت آموزشي 15.30-17.30
عسکري عليرضا نظريه هاي جامعه شناسي 1 13.30-15.30
عسکري عليرضا مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي 2 15.30-17.30
غلامي محمدمهدي آيين دادرسي مدني 1 13.30-15.30
غلامي محمدمهدي آيين دادرسي مدني 2 15.30-17.30
فرقداني اکبر توابع مختلط 08.30-10.30
فرقداني اکبر توابع مختلط 10.30-12.30
فرقداني اکبر آناليزعددي 1 13.30-15.30
فرقداني اکبر آناليزعددي 1 15.30-17.30
فرماني سميه آيات الاحکام 13.30-15.30
فرماني سميه قواعدفقه 1 15.30-17.30
کاظميني معصومه اقتصاد خرد -اقتصاد،حسابداري 13.30-15.30
کاظميني معصومه اقتصادکلان رشته اقتصاد 15.30-17.30
محمد قاسمي مهناز روشهاي ارزشيابي آموزشي 08.30-10.30
ملکيان مسعود برنامه ريزي آموزش فني -حرفه اي 08.30-10.30
ملکيان مسعود برنامه ريزي آموزش فني -حرفه اي 10.30-12.30
ملکيان مسعود آموزش بزرگسالان 15.30-17.30
نصيري فهيمه مديريت کارعملي درآموزشگاه 08.30-10.30
نصيري فهيمه مديريت کارعملي درآموزشگاه 10.30-12.30
نصيري فهيمه کارورزي 2 - علوم تربيتي 13.30-15.30
نصيري فهيمه کارورزي 2 - علوم تربيتي 15.30-17.30
نوريان مجيد حسابداري ميانه 1 08.30-10.30
نوريان مجيد حسابداري ميانه 1 10.30-12.30
نوريان مجيد اصول حسابداري 3 13.30-15.30
نوريان مجيد اصول حسابداري 3 15.30-17.30

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم فروردین 1391ساعت 15:44  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
بهاري عباس باغباني عمومي 13.30-15.30
بهاري عباس باغباني عمومي 15.30-17.30
دکتر طالبيان محمد حسن روانشناسي جنايي 08.30-10.30
دکتر طالبيان محمد حسن روانشناسي اعتياد 10.30-12.30
دکتر طالبيان محمد حسن تفکر و زبان 13.30-15.30
دکتر طالبيان محمد حسن تفکر و زبان 15.30-17.30
دکتر مومني ناصر نحوکاربردي 2 10.30-12.30
دکتر مومني ناصر نحوکاربردي 3 13.30-15.30
دکتر مومني ناصر کليات عرفان اسلامي 15.30-17.30
شادمند سمانه بررسي مسائل اجتماعي ايران 08.30-10.30
شادمند سمانه بررسي مسائل اجتماعي ايران 10.30-12.30
شريفي راضيه بررسي مقابله اي ساخت جمله 08.30-10.30
شريفي راضيه ترجمه متون ادبي 10.30-12.30
شعاعي محمود سيستمهاي اطلاعاتي مديريت گ1 13.30-15.30
شعاعي محمود سيستمهاي اطلاعاتي مديريت گ2 15.30-17.30
ضيايي حميدرضا تحقيق درعمليات - بازرگاني 15.30-17.30
فرقداني اکبر آموزش رياضي 2 13.30-15.30
فرقداني اکبر آموزش رياضي 2 15.30-17.30
فلاحتيان منيژه رياضي فيزيک 2 08.30-10.30
فلاحتيان منيژه رياضي فيزيک 2 10.30-12.30
فلاحتيان منيژه آزمايشگاه فيزيک1 - گروه 2 13.30-15.30
فلاحتيان منيژه آزمايشگاه فيزيک1 - گروه 2 15.30-17.30
مصطفوي پروين انديشه اسلامي 1- گ2 خواهران 08.30-10.30
مصطفوي پروين انديشه اسلامي 2- گ2 خواهران 10.30-12.30
مصطفوي پروين فرهنگ وتمدن اسلام و ايران- گ2خواهران 13.30-15.30
مصطفوي پروين فرهنگ وتمدن اسلام و ايران-برادران 15.30-17.30
ملکيان مسعود مسائل آموزش وپرورش ايران 08.30-10.30
ملکيان مسعود مسائل آموزش وپرورش ايران 10.30-12.30
ملکيان مسعود روش تحقيق درعلوم تربيتي 13.30-15.30
ملکيان مسعود روش تحقيق درعلوم تربيتي 15.30-17.30
ميرزايي ژيمناستيک 1-برادران 08.30-10.30
ميرزايي ژيمناستيک 1-برادران 10.30-12.30
ميرزايي کشتي 2-برادران 13.30-15.30
ميرزايي کشتي 2-برادران 15.30-17.30
ميرزايي محمودرضا حقوق کار 13.30-15.30
نظيفي مهناز حقوق اداري 1 13.30-15.30
نظيفي مهناز حقوق اداري 2 15.30-17.30
همت فرهنگ مقدمات برنامه ريزي آموزشي ودرسي 08.30-10.30
همت فرهنگ پروژه تحقيقاتي (سمينار) 10.30-12.30
همت فرهنگ پروژه تحقيقاتي (سمينار) 13.30-15.30
همت فرهنگ پروژه تحقيقاتي (سمينار) 15.30-17.30
همسايگان مهسا حقوق سازمانهاي بين الملل 15.30-17.30
يوسفي بتول مباني واصول سازمان ومديريت 08.30-10.30
يوسفي بتول فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها 10.30-12.30

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 15:8  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

کلاسهای مورخ 91/01/20 ساخت زبان فارسی-کلیات زبان شناسی 1و2-آواشناسی خانم قنادی برگزار نمی گردد و جبرانی آن متعاقباً اعلام خواهد شد .


کلاسهای مورخ 91/01/25 سیستمهای اطلاعات مدیریت اصول مدیریت برگزار نمی گردد و جبرانی آن متعاقباً اعلام خواهد شد .

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین 1391ساعت 11:13  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  | 

نام استاد نام گروه درسي ساعت
براهيمي گيتي حقوق مدني 8شفعه ووصيت وارث 08.30-10.30
ثالثي مهدي حقوق مدني 5خانواده 13.30-15.30
ثالثي مهدي حقوق مدني 7عقودمعين قسمت (ب ) 15.30-17.30
جلي شهرضا محمد حسن آزمايشگاه پايگاه داده ها گ2 08.30-10.30
جلي شهرضا محمد حسن آزمايشگاه پايگاه داده ها گ2 10.30-12.30
جلي شهرضا محمد حسن آزمايشگاه پايگاه داده ها گ3 13.30-15.30
جلي شهرضا محمد حسن آزمايشگاه پايگاه داده ها گ3 15.30-17.30
حيدري شهرضا احمد مديريت وطرزاجراي مسابقات 08.30-10.30
حيدري شهرضا احمد مديريت تاسيسات ورزشي 10.30-12.30
خاکسار سروره پروژه روانشناسي گ2 08.30-10.30
خاکسار سروره روشهاي آماري درعلوم تربيتي 10.30-12.30
خاکسار سروره آماراستنباطي 13.30-15.30
خاکسار سروره آماراستنباطي 15.30-17.30
خاکسار فخري زبان تخصصي روانشناسي 2 08.30-10.30
خاکسار فخري آسيب شناسي رواني 1 10.30-12.30
خاکسار فخري متون روانشناسي به زبان خارجه 1 13.30-15.30
خاکسار فخري متون روانشناسي به زبان خارجه 1 15.30-17.30
خيام نکويي الهام کاربردآماردرمديريت صنعتي/بازرگاني 08.30-10.30
خيام نکويي الهام کاربردآماردرمديريت صنعتي/بازرگاني 10.30-12.30
خيام نکويي الهام آمارواحتمالات(کاربرددرمديريت1)گ2 13.30-15.30
خيام نکويي الهام آمارواحتمالات(کاربرددرمديريت1)گ2 15.30-17.30
دکتر باهنر مينا تفسيرموضوعي قرآن - گ6 خواهران 15.30-17.30
شعاعي محمود مديريت تعاونيها 13.30-15.30
شعاعي محمود مديريت تعاونيها 15.30-17.30
طيبي لاله بيان شفاهي داستان 2 08.30-10.30
طيبي لاله بيان شفاهي داستان 2 10.30-12.30
طيبي لاله بيان شفاهي داستان 1 13.30-15.30
طيبي لاله بيان شفاهي داستان 1 15.30-17.30
عرب جعفري رقيه تاريخ تشيع 1ازآغازقرن تاپنجم هجري 08.30-10.30
عرب جعفري رقيه تاريخ تحولات سياسي جهان اسلام ازقرن هفتم تادهم هجري 10.30-12.30
عرب جعفري رقيه تاريخ اروپاازانقلاب فرانسه تاجنگ جهاني اول 13.30-15.30
عرب جعفري رقيه تاريخ احزاب ومطبوعات ايران دردوره قاجار 15.30-17.30
مسيبي الهه زبان تخصصي 2 - حسابداري 08.30-10.30
مسيبي الهه زبان تخصصي 2 - حسابداري 10.30-12.30

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم فروردین 1391ساعت 9:6  توسط حسین پور - فناوری اطلاعات  |